Published On: พฤหัส, ธ.ค. 13th, 2012
IT | By admin

การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ของเยาวชนยุคแท็บเล็ต

Share This
Tags

ปัจจุบันเราอยู่ในยุคแห่งการเปลี่ยนผ่าน (Transforming Age) จาก สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม แบบดั้งเดิมและเน้นความพอเพียง สู่สังคมแห่งสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ยังส่งผลถึงด้านการศึกษาเรียนรู้ของผู้คนในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ที่ในโลกที่สารสนเทศและความรู้เกิดการขยายตัวอย่างทวีคูณ การนำเสนอข้อมูลไม่ได้จำกัดเพียงสื่อสิ่งพิมพ์แต่ครอบคลุมถึง สื่อมัลติมีเดียรูปแบบใหม่ๆ มากมาย ไปจนถึงโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตพีซี
รองศาสตราจารย์ ดร.ถนอมพร  เลาหจรัสแสง ผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะที่จำเป็น ให้กับผู้สอนนักการศึกษาและผู้สนใจในด้านของการใช้สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้สมัยใหม่ ในลักษณะพกพาเพื่อการสอนเยาวชนในยุคแท็บเล็ต ทั้งนี้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้กับผู้เรียน  จึงได้จัดการเสวนาและประชุมเชิงปฏิบัติการระดับชาติ ด้าน e-Learning ครั้งที่ 7 ใน ภายใต้ชื่อ การเรียนรู้ในศตวรรษที่21
สำหรับเยาวชนยุคแท็บเล็ตขึ้น เพื่อนำเสนอและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ด้านการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 ทั้งในด้านของตัวอย่างการใช้อุปกรณ์พกพา ที่ประสบความสำเร็จในต่างประเทศ นโยบายการใช้งาน รวมทั้งทักษะที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือการเรียนรู้สมัยใหม่ต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง อีบุ๊กส์ แอนิเมชั่น สื่อนำเสนอเพื่อการศึกษา แท็บเล็ต ไอแพ็ด และ สมาร์ทโฟน จากผู้เชี่ยวชาญระดับชาติ ทั้งในและต่างประเทศเพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ ความเข้าใจ แนวคิด และการนำไปใช้ได้จริง เพื่อร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับการเรียนการสอนสู่ศตวรรษที่ 21 อย่างแท้จริง
ด้านวัตถุประสงค์ เพื่อต้องการให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้และประสบการณ์จริงจากผู้เชี่ยวชาญในด้านความรู้เกี่ยวกับการเรียนรู้และทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21 พร้อมกับการใช้ อุปกรณ์เคลื่อนที่รูปแบบต่างๆ  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้เห็น แนวคิด ด้านการใช้สื่อในรูปแบบต่าง ๆ และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ แท็บเล็ต ไอแพ็ด สมาร์ทโฟน ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง  เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้เข้าร่วมประชุม สามารถนำทักษะและความรู้ที่ได้รับจาก Workshop กลับไปพัฒนา /สร้างสื่อแนวใหม่ เช่น อีบุ๊กส์ แอนิเมชั่น สื่อนำเสนอเพื่อการศึกษา ได้

About the Author

-

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Copyright Chiangmai news company limited
http://www.chiangmainews.co.th/cm_bc/wp-content/uploads/2012/12/ff.jpg