สพป.ชม.1จัดการประกวดศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต1 จัดกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนประจำปีการศึกษา 2555  “สุดยอดเด็กไทยมุ่งมั่น สร้างสรรค์แบบอย่างด้วยปัญญา” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา วันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2555 ที่ผ่านมา  ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่  โดยมีนายชุมพล รัตน์เลิศลบ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต1 เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมการแข่งขัน  นายชุมพล รัตน์เลิศลบ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต1 กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555 ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับชาติ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนและครูได้แสดงออกซึ่งศักยภาพและสุนทรียภาพจากการจัดการเรียนการสอนผ่านกิจกรรมอย่างหลากหลาย ครอบคลุม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ การแข่งขันทักษะทางวิชาชีพ การจัดนิทรรศการและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านต่างๆ โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  การจัดการแข่งขันครั้งนี้ เป็นการแข่งขันเพื่อคัดเลือกตัวแทน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งมีทีมนักเรียน ระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษา เข้าแข่งขัน 6 ทีม ได้แก่ อำเภอเมือง สันกำแพง ดอยสะเก็ด แม่ออน โรงเรียนเอกชนเชียงใหม่ และโรงเรียนเทศบาลนครเชียงใหม่ ใช้เวลาการแข่งขัน 1 วัน คือวันที่ 8 กันยายน 2555 สถานที่แข่งขัน จัดเป็น 3 สนามแข่งคือ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ โรงเรียนพุทธิโศภน และกิจกรรมบางส่วนไปแข่งที่โรงเรียนบ้านหนองโค้ง สำหรับการแข่งขันระดับมัธยมขยายโอกาสและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม ใช้สนามแข่ง โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย โรงเรียนบ้านหนองโค้ง และโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน ซึ่งแข่งขันเสร็จไปแล้ว  ทั้งนี้ตัวแทนระดับเขตพื้นที่เข้าแข่งขันระดับภาคเหนือซึ่งจังหวัดเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพ ในวันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2555 และคัดเลือกตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ เดือนมกราคม 2556 ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรีต่อไป

You must be logged in to post a comment Login