เทศบาลตำบลบ้านกลาง..วันนี้”เข้าถึง เข้าใจ พัฒนาท้องถิ่น”

สภาตำบลบ้านกลาง จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล++ ในช่วงปี พ.ศ.2542-2546 มีการเลือกตั้งสมาชิกฯ และคัดเลือกประธานกรรมการบริหาร ผลปรากฏว่า ++”ประสิทธิ์ จันทกลาง” ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารฯ++ จนครบวาระเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2546 และต่อมามีการเลือกตั้งในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2546 และ”ประสิทธิ์ จันทกลาง” ได้รับคะแนนเสียงจากสมาชิกสภาฯให้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ระหว่างปี 2546-2550 ต่อมายกฐานะจากอบต.บ้านกลาง เป็น เทศบาลตำบลบ้านกลางเมื่อ 24 สิงหาคม พ.ศ.2550 มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลางและสมาชิกสภาฯซึ่งเป็นการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2550  ปรากฎว่านายวิทยากร เขื่อนแก้ว ชนะเลือกตั้งและดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ตั้งแต่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2552จนครบวาระในวันที่ 1 ธันวาคม 2554 จากนั้นมีการเลือกตั้งใหม่ ในวันที่ 8 มกราคม 2555  ผลเลือกตั้ง”นายประสิทธิ์ จันทกลาง” ชนะและ ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลางในปัจจุบันโดยมี “ชิดพงศ์ เสนะสุทธิพันธุ์” เป็นปลัดเทศบาล ตำบลบ้านกลาง (นักบริหารเทศบาล 8 )++
พื้นที่ตำบลบ้านกลางเป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จึงมีแรงงานต่างจังหวัดที่เป็นประชากรแฝงอาศัยอยู่ ส่งผลให้ความเป็นอยู่ของประชาชนมีความแตกต่างกัน และมีความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม ดังนั้น เทศบาลตำบลบ้านกลางจึงต้องปรับการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ให้มีความเหมาะสมกับแต่ละกลุ่มเป้าหมาย
ได้ใช้รูปแบบการดำเนินงานในลักษณะเครือข่ายเพื่อกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วม
++ด้วยการบริหาร ของคณะผู้บริหาร และการประสานพลังร่วมคิด ร่วมทำ จากทุกภาคส่วนในองค์กรและสังคม ส่งผลให้ เทศบาลตำบลบ้านกลาง คว้ารางวัลต่างๆมากมาย++ อาทิ รางวัลองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ แก่ผู้อยู่ในภาวะยากลำบาก,รางวัลนวัตกรรมสุขภาพชุมชน ดีเด่นระดับจังหวัด ,รางวัลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่น  ,รางวัลศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนดีเด่น ประเภทเทศบาลตำบลปี 2553 ,
รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านสตรีและครอบครัว 5 ปี ติดต่อกัน
รางวัลพระปกเกล้า 2 ปีติดต่อกัน
รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีความพยายามจัดเก็บภาษี
++เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แห่งเดียว ที่ได้รับรางวัล อปท.ดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต จากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 3 ปี ต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี2552-2554++
++นายชิดพงศ์ เสนะสุทธิพันธุ์ ปลัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง ++เมืองลำพูนย้ำว่า คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านกลาง ซึ่งมี ++”ดร.ประสิทธิ์ จันทกลาง” ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีฯ++นั้น  ได้บริหารงานโดย++ยึดหลักธรรมาภิบาล  มุ่งเน้นความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาค++ส่วน  กำหนดพันธกิจ- ยุทธศาสตร์การพัฒนาบนพื้นฐานการเข้าถึง เข้าใจสังคมและท้องถิ่น
เท่าที่ได้ร่วมทำงานกับ ดร.ประสิทธิ์ จันทกลาง และคณะผู้บริหารฯ ได้มุ่งมั่นต่อยอด ขยายผลกิจกรรมโครงการต่างๆเพื่อตอบสนองทุกความต้องการของพ่อแม่พี่น้องเป็นสำคัญ ++ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม เหนือสิ่งอื่นใดและตั้งใจทำงานเพื่อบ้านเมืองอย่างแท้จริง++
ฉัตรบวร
siridick@hotmail.com

You must be logged in to post a comment Login