กศน.จับมือม.ราชภัฏเชียงใหม่ เปิดหลักสูตร ป.บัณฑิต

กศน.จัดพิธีลงนามความร่วมมือการพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนามาตรฐานความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพครู ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดี และ สำนักงาน กศน.นายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการ กศน. พร้อมเป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อให้การทำงานร่วมกันระหว่างสองสถาบันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยมี คณะบริหารสถานศึกษา กศน.อำเภอ และบุคลากรทางการศึกษาร่วมในพิธีกว่า 900 คน  ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิลล์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ผ่านมา

นายศุภกร ศรีศักดา ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า สำนักงาน กศน. มีพันธกิจในการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ เพื่อยกระดับการกศึกษา สมรรถนะในการเรียนรู้และการแก้ปัญหา การพัฒนาอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของภาคีเครือข่าย ทั้งในและต่างประเทศ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อผนึกกำลังในการพัฒนาคุณภาพของประชากร ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของคนในชุมชน ส่งเสริมบทบาทของภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และศูนย์การเรียนในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้สามารถดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่การดำเนินงานตามพันธกิจดังกล่าวจะบรรลุเป้าหมายได้นั้น ต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีความมุ่งมั่นและทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่ จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

ในขณะที่มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งมั่นจะผลิตบัณฑิต และสร้างโอกาสทางการศึกษาตามความต้องการของท้องถิ่นให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา พัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน สังคมและประเทศชาติ รวมทั้งสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ดังนั้นจึงถือได้ว่าทั้งสองสถาบันมีเป้าหมายที่สอดคล้องกันในการพัฒนากำลังทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ดังนั้นจึงมีความเห็นสอดคล้องที่จะดำเนินการพัฒนาครูการศึกษานอกโรงเรียนในหลักสูตรต่าง ๆ ร่วมกัน อาทิ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู หลักสูตรระยะสั้นต่าง ๆ โดยเฉพาะหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครูในปีนี้มีครูการศึกษานอกโรงเรียนแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าเรียนจากสำนักงาน กศน.แล้วจำนวน 314 คน ประกอบด้วย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 210 คน แม่ฮ่องสอน 63 คน ลำพูน 33 คน และ ลำปาง 8 คน

นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานดีเด่นของบุคลากร กศน.เชียงใหม่ ปี 2555 การแสดงภูมิปัญญาล้านนา ชุด “ดอกระมิงค์” โดย ครูบุญศรี รัตนัง ครูภูมิปัญญาไทยดีเด่น การบรรยายพิเศษประเด็น “แนวโน้มการจัดการศึกษาไทยก้าวสู่ประชาคมอาเซียน” การปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2555 การชี้แจงการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2556 และพิธีมอบรางวัลบุคลากรสำนักงาน กศน.เชียงใหม่ ดีเด่น ประจำปี 2555 ด้วย

You must be logged in to post a comment Login