ประเมิน ขรก.รับรางวัลสพฐ.OBEC AWARDS

นางฐิตารีย์ คำนิล นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการฯ เปิดเผยว่า สพฐ.ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดตระหนักถึงคุณค่าการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดี ประพฤติตนตามรอยพระยุคลบาท มีจรรยาบรรณวิชาชีพต่อผู้เรียน ต่อตนเอง ต่อสังคม จึงได้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลในส่วนกลาง และเขตพื้นที่การศึกษา ที่เป็นผู้ปฎิบัติหน้าที่ราชการ ด้วยความอุตสาหะ ทุ่มเท เสียสละ จนทำให้เกิดผลดีต่อทางราชการและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์เข้ารับรางวัล OBEC AWARDS ซึ่งเป็นรางวัลประจำปีที่ทรงคุณค่าของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และในระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2555 ได้ดำเนินการคัดเลือกและประเมินข้าราชการครู-บุคลากรทางการศึกษารวมทั้งหน่วยงานในระดับภาคเหนือขึ้น ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมีนายชุมพล รัตนเลิศลบ ผอ.สพป.ชม.เขต 1 เป็นประธานเปิดงาน และมีภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผอ.โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย กล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน

ในโอกาสนี้ นายทวี อุปสุขิน ผอ.สพป.ชม.เขต 4 เป็นบุคคลหนึ่งที่ได้รับการคัดเลือกและประเมินผลงานด้านวิชาการยอดเยี่ยม เพื่อเข้ารับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ในฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม ประเภทบุคคลยอดเยี่ยม ด้านวิชาการ ซึ่งผลงานดังกล่าวนี้สืบเนื่องมาจากเมื่อครั้งที่นายทวีฯ ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เมื่อปีที่ผ่านมา

You must be logged in to post a comment Login