สพป.ชม.เขต 4 ประชุมบุคลากร

เมื่อวันที่ผ่านมา  ณ ห้องประชุม 1 สพป.ชม.เขต 4 อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ นายทวี อุปสุขิน ผอ.สพป.ชม.เขต 4 เป็นประธานการประชุม บุคลากรภายใน สังกัด สพป.ชม.เขต 4 โดยได้แจ้งเรื่องคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 เห็นชอบร่างแผนปฎิบัติการ ประจำปี 2556 แจ้งเพื่อให้สามารถดำเนินการได้พร้อมกล่าวบรรยายให้แนวทางความคิดการดำเนินงานตามหลักวิชา โดยให้ยึดหลักปฎิบัติงานในภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ ตามนโยบายของรัฐบาล , นโยบายกระทรวงศึกษา , กลยุทธ์ จุดเน้น สพฐ. และจังหวัดเชียงใหม่

ในวาระการประชุมประธานฯ ได้มอบให้ผู้บริหารการศึกษาเริ่มจาก นายวิฑูรย์ มูลละ แจ้งวัตถุประสงค์ของการประชุมว่าเพื่อชี้แจงความเข้าใจแนวทางการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2556-2559 เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา สพป.ชม.เขต 4 เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ; นโยบายกระทรวงศึกษา,สพฐ.  ตามกลยุทธ์ สพป.ชม.เขต 4 ให้บรรลุเป้าประสงค์ที่กำหนด ดังค่านิยมองค์กร “องค์กรมีชีวิต พร้อมจิตเอื้ออาทร มีอาภรณ์คือความขยัน ใจยึดมั่นหลักคุณธรรม” และตามวิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรจัด และส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่ให้มีคุณภาพทัดเทียมระดับประเทศภายในปี 2559” ให้สอดคล้องกับ 4 กลยุทธ์ 19  โครงการที่กำหนดในแผนปฎิบัติการ ประจำปี 2556 โดยผู้บริหารการศึกษาซึ่งรับผิดชอบเป็นผู้ชี้แจงความเข้าใจ

กลยุทธ์ที่ 1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาความเป็นเลิศ โดย นายอนิรุทธิ์ ล่ามพระยา / นาง เบญจมาภรณ์ พัฒนพงศา (ผู้แทน)
กลยุทธที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นมืออาชีพ โดย นายสามารถ รักษาศิลป์
กลยุทธ์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งให้สถานศึกษา โดย นายบุญทวี จิตติวงศ์
กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ โดย นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์
นายทวี อุปสุขิน กล่าวเสริมว่า ต้องการให้บุคลากรใน สพป.ได้มีการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน ส่งผลให้สามารถทำงานวิจัยได้อย่างน้อยคนละ 1 เรื่อง และกล่าวชื่นชมผลงานบริหารจัดการ สพป.ชม.เขต 4 ของอดีต ผอ.สพป.ชม.เขต4 ทุกท่านที่ผ่านมาได้ช่วยกันสร้างพัฒนาบริหารจัดการ สพป.ชม.เขต 4 เป็นรูปธรรมซึ่งมีประโยชน์ต่อการศึกษาดีอยู่แล้ว ดังนั้นหน้าที่ของ บุคลากรใน สพป.ชม.เขต 4 ขอให้ร่วมกันขับเคลื่อนแนวทางจัดการพัฒนาการศึกษาของ สพป.ชม.เขต 4ให้เจริญก้าวหน้าต่อไปดั่งวิสัยทัศน์ที่กล่าวไว้เบื้องต้น

You must be logged in to post a comment Login