ป้องกัน ท้องก่อนวัย! สาธิตมช.ร่วมกาชาด จัด It’s Your Choice

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2556 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสถานีกาชาดที่ 3 จ.เชียงใหม่ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย และกาชาดอิตาลี ร่วมกันจัดโครงการพัฒนาทักษะชีวิต  “การป้องกันการท้องก่อนวัยอันควรในเด็กวัยรุ่น” ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุม 40 ปี อาคาร 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ แป้นแก้ว คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการ มีนางสมบูรณ์ สู่ประเสริฐ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สภากาชาดไทย พร้อมเจ้าหน้าที่จากสภากาชาดฯ และวิทยากรรับเชิญให้ความรู้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เข้าร่วมโครงการจำนวนกว่า 100 คน นอกจากนี้มีสมาชิกสโมสรซอนต้าเชียงใหม่ เข้าร่วมสังเกตการณ์ด้วย

นางสมบูรณ์ สู่ประเสริฐ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สภากาชาดไทย กล่าวว่า ปัญหาการตั้งครรภ์โดยไม่พร้อมของเด็กวัยรุ่นไทยกำลังเป็นปัญหาสำคัญของประเทศไทยที่น่าเป็นห่วงยิ่ง จากปัญหาดังกล่าว สะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยกำลังมีปัญหาในเชิงสังคมและการศึกษา ความไม่เข้าใจในเรื่องเพศศึกษาของเด็ก การขาดความยับยั้งไตร่ตรอง ความรอบคอบ และทักษะในการดูแลตน ที่ส่งผลให้เกิดปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร จนนำไปสู่การตั้งครรภ์ การทอดทิ้งเด็กทารก อันเนื่องมาจากไม่สามารถเลี้ยงดูได้ การติดโรคร้ายทางเพศสัมพันธ์ การทำแท้ง ฯลฯ ซึ่งนับเป็นประเด็นปัญหาสังคมที่ครอบครัว ชุมชน และองค์กรในสังคมต้องใส่ใจและให้การดูแลโดยเร่งด่วน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงร่วมกับศูนย์วิจัยโรคเอดส์สภากาชาดไทย สถานีกาชาดที่ 3 และกาชาดอิตาลี จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ตามโครงการ It’s Your Choice “การป้องกันการท้องก่อนวัยอันควรในวัยรุ่น” ขึ้นเพื่อให้เด็กชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ทราบข้อมูลและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันการตั้งท้องก่อนวัยอันควรในเด็กวัยรุ่น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต่อไปในอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนพัฒนาศักยภาพของตนให้มีทักษะชีวิตที่เหมาะสม  ไม่นำตัวเข้าสู่การทำพฤติกรรมที่เป็นปัญหา  หรือมีส่วนร่วมในพฤติกรรมที่ทำให้เกิดปัญหาการตั้งท้องก่อนวัยอันควร  เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาการตั้งท้องก่อนวัยอันควรของเด็กวัยรุ่น  และเพื่อให้นักเรียนสามารถพัฒนาบทบาทของตนในการช่วยเหลือเพื่อที่เผชิญกับปัญหาการตั้งท้องก่อนวัยอันควรได้อย่างเหมาะสม

สำหรับโครงการอบรมดังกล่าว จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ซึ่งครั้งแรกจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2556 ณ ห้องประชุม 40 ปี อาคาร 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวนทั้งสิ้น 230 คน

You must be logged in to post a comment Login