มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

เมื่อวันที่ผ่านมา นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังเข้าพบ นายขวัญแก้ว วัชโรทัย ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เพื่อหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม กระทรวงศึกษาธิการ

รมว.ศธ.กล่าวว่า ได้รับฟังผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาทางไกลพระราชทาน จากโรงเรียนวังไกลกังวล โรงเรียนราษฎร์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล ตั้งแต่ปี 2538 รวมเป็นเวลา 18 ปีมาแล้ว โดยมูลนิธิฯ ได้จัดสรรอุปกรณ์การศึกษาพระราชทานให้แก่โรงเรียนทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 31,182 โรงเรียน แบ่งเป็นภาคเหนือ 6,007 โรงเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 13,664 โรงเรียน ภาคกลาง 7,121 โรงเรียน และภาคใต้ 4,390 โรงเรียน

มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม มีผลการดำเนินงานการบริการทางการศึกษาพระราชทาน ดังนี้
- การเรียนการสอนสดผ่านดาวเทียมจากโรงเรียนวังไกลกังวล  โรงเรียนราษฎร์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล สามารถรับชมได้ที่ช่อง DLTV 1-15 (True Visions 186-200) รวม 15 ช่อง ตลอด 24 ชั่วโมง โดย 12 ช่องแรก เป็นการถ่ายทอดสดการเรียนการสอนของนักเรียนชั้น ป.1-ม.6 ช่องที่ 13 เป็นการเรียนการสอนด้านการอาชีพ ช่องที่ 14 เป็นรายการนานาชาติ และช่องที่ 15 เป็นการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา

- การเรียนการสอนสดและย้อนหลังผ่านเว็บไซต์ www.dlf.ac.th เป็นเวลา 1 ปี
- การเรียนการสอนระบบ e-Learning  ระบบ eDLTV ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 3 ระบบ คือ ระบบ eDLTV ประถมศึกษา ที่ http://edltv.dlf.ac.th ระบบ eDLTV มัธยมศึกษา ที่ http://edltv.thai.net และระบบ eDLTV เพื่อพัฒนาอาชีพ http://edltv.vec.go.th

- การจัดการฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรด้วยระบบ Video Conference  สำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ กับมหาวิทยาลัยและโรงเรียนในสหรัฐอเมริกา เพื่อสนองพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในเรื่องการพัฒนาครู ซึ่งได้ดำเนินการออกอากาศมาเป็นระยะเวลา 8 ปีแล้ว
- การเรียนการสอนสดและย้อนหลังผ่านโทรศัพท์แบบ Smart-phone, iPad และ Tablet

- การถ่ายทอดสดการเรียนการสอนลักษณะ Video Conference ระหว่างโรงเรียนไกลกังวลและโรงเรียนปลายทาง 10 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 จังหวัดนครศรีธรรมราช, โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 และ22 จังหวัดแม่ฮ่องสอน, โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 จังหวัดหนองคาย, โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 จังหวัดพังงา  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดระยอง, โรงเรียนร่มเกล้า จังหวัดกาญจนบุรี, โรงเรียนเบ็ดตี้ดูเมน 2 จังหวัดอุบลราชธานี และโรงเรียนสายบุรี “แจ้งประชาคาร” จังหวัดปัตตานี

- โครงการการจัดตั้งระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในประเทศปาปัวนิวกินี  ซึ่งในปี2545-2547 ประเทศปาปัวนิวกินีได้ส่งข้าราชการจากกระทรวงการศึกษาจำนวน 4 คณะ มาทำโครงการวิจัยทางการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมที่โรงเรียนวังไกลกังวล และสถานีวิทยุโทรทัศน์ทางการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

- โครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในประเทศมาเลเซีย  ประกอบด้วย 2 โครงการ คือ 1) โครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมแก่เยาวชนมาเลเซีย เชื้อสายสยาม รัฐกลันตัน ที่วัดไทย 15 แห่งในพระอุปถัมภ์พระชายาสุลต่านรัฐกลันตัน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) กระทรวงการต่างประเทศ และ 2) โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะวิชาภาษาไทย วัฒนธรรมไทย และวิชาชีพสำหรับครูอาสาสมัครมาเลเซียเชื้อสายสยาม ประจำวัดไทย 15 แห่งในพระอุปถัมภ์พระชายาสุลต่านรัฐกลันตัน

- โครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในประเทศอินเดียและเนปาล  ซึ่งมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมร่วมกับ สพร. กระทรวงการต่างประเทศ จัดโครงการการศึกษาทางไกลสู่แดนพุทธภูมิเฉลิมพระเกียรติในมหามงคลวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 โดยได้เดินทางไปติดตั้งระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมที่ได้จัดร่วมกับโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 3 ระบบ คือ ระบบ eDLTV ประถมศึกษา ระบบ eDLTV มัธยมศึกษา และระบบ eDLTV เพื่อพัฒนาอาชีพ ให้แก่วัดไทย 5 แห่ง ได้แก่ วัดไทยพุทธคยา วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ วัดไทยนาลันทา วัดไทยไพศาลี ประเทศอินเดีย และวัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2555

- โครงการระบบใยแก้วนำแสงความเร็วสูงสู่โรงเรียนวังไกลกังวล (1,000 Mbps) และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 แห่ง (100 Mbps)  ภายใต้กรอบ Fiber To The School : FTTS ของสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อเฉลิมพระเกียรติในมหามงคลวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจำนวน 59 ล้านบาท จากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

รมว.ศธ.กล่าวด้วยว่า การดำเนินงานของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ช่วยจัดการศึกษาและขยายการศึกษาให้กระจายไปยังพื้นที่ต่างๆ ทั่วทั้งประเทศ รวมทั้งในต่างประเทศด้วย จัดการเรียนการสอนโดยครูอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถ ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งแก่นักเรียนนักศึกษา รวมทั้งประชาชนที่ต้องการศึกษาเพิ่มเติมด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังได้รับทราบปัญหาและอุปสรรคในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีที่ยังไม่ทั่วถึงอีกด้วย แต่โดยภาพรวมแล้วขอชื่นชมมูลนิธิเป็นอย่างมากที่สามารถกระจายการจัดการศึกษาในพื้นที่ห่างไกลได้เป็นอย่างดี ซึ่งในอนาคตก็มีแผนที่จะจัดโครงการที่น่าสนใจอีกมากมาย เช่น การจัดระบบการศึกษาที่เชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา โดยให้อาจารย์สหรัฐอเมริกามาสอนในเมืองไทย ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนอย่างยิ่ง

You must be logged in to post a comment Login