ต้อนรับท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่

นายสมบัติ  เขื่อนแก้ว นายก ทต.เมืองเล็น ประธานรมรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอสันทรายพร้อมสมาชิกชมรม ต้อนรับนายผดุงศักดิ์  หาญปรีชาสวัสดิ์ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ คนใหม่ พร้อมมอบนโยบายการบริหารงาน ณ ห้องประชุม ทต.แม่แฝก  และร่วมมอบเงินและสิ่งของให้นางจันทร์ตา  ศรีสุข   ราษฎรหมู่ที่ 9 ต.แม่แฝกที่บ้านถูกไฟไหม้ทั้งหลัง เมื่อวันที่ 13 ก.พ.56

You must be logged in to post a comment Login