วิจัยท่องเที่ยวเชิง บำเพ็ญประโยชน์ เขตจังหวัดเหนือ

ผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบำเพ็ญประโยชน์ในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนบน พบว่า มีผู้จัดกิจกรรมเชิงบำเพ็ญประโยชน์ในเขตจังหวัดเชียงใหม่มากที่สุด และมีแนวโน้มเติบโตทางการตลาดค่อนข้างสูง

นายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง การวิจัยเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบำเพ็ญประโยชน์ในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนบน ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อศึกษาสถานการณ์ เงื่อนไข ปัจจัยในการทำให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงบำเพ็ญประโยชน์ในเขตภาคเหนือตอนบนและเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ในเขตภาคเหนือตอนบนเป็นรูปแบบหนึ่งสำหรับการท่องเที่ยว ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ กล่าวว่า ผลการวิจัยที่ได้จะสามารถเป็นต้นแบบการท่องเที่ยวเฉพาะทาง เฉพาะกลุ่ม(Niche Market) ซึ่งไม่ใช่นักท่องเที่ยวที่มุ่งสนุกสนานเพลิดเพลินเพียงอย่างเดียว การท่องเที่ยวเชิงบำเพ็ญประโยชน์ มีมานานในต่างประเทศ แต่ประเทศไทย ถือเป็นเรื่องใหม่ แต่ก็ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในปัจจุบัน

งานวิจัยดังกล่าวเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2555 โดยผลการวิจัยพบว่า มีผู้จัดกิจกรรมเชิงบำเพ็ญประโยชน์ส่วนใหญ่อยู่ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และแม่ฮ่องสอน ตามลำดับ ส่วนจังหวัดอื่นๆ ยังคงมีกิจกรรมรูปแบบนี้น้อยมาก และยังพบว่าการท่องเที่ยวในเชิงบำเพ็ญประโยชน์ มีแนวโน้มเติบโตทางการตลาดค่อนข้างสูง เมื่อเทียบกับการท่องเที่ยวรูปแบบอื่น ซึ่งนับว่าเป็นสินค้าทางการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่ยังไม่เป็นที่รู้จัก โดยงานวิจัยดังกล่าวยังได้จัดทำฐานข้อมูลและเว็บไซต์ เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจ ที่ www.volunteerworkthai.com หรือ www.volunteertourthai.com

You must be logged in to post a comment Login