สพป.ชม.2 จัดค่ายภาษาอังกฤษ ร่วมกับนักเรียนสิงคโปร์

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา นายสินอาจ ลำพูนพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 เป็นประธานพิธีค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ร่วมกับนักเรียนแลกเปลี่ยนจากประเทศสิงคโปร์ “Intensive English Summer Camp” ตามโครงการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-19 มีนาคม ณ โรงเรียนบ้านเมืองกึ๊ด และวัดเมืองกึ๊ด อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ พร้อมทั้งชมการแสดงของนักเรียนทั้ง 2 ประเทศ และมอบเกียรติบัตรแก่ครู,นักเรียนที่ร่วมโครงการ ประสานงานโครงการโดย น.ส.วนิจช์ตา โชติวิศิษฐ์กุล ศึกษานิเทศก์ พร้อมกันนี้ นายไพศาล เขื่อนเพชร และน.ส.มณีวรรณ สุทธิกาปลูก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ให้เกียรติร่วมงานด้วย

น.ส.วนิจช์ตา โชติวิศิษฐ์กุล ศึกษานิเทศก์ ผู้ประสานงานโครงการของศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา : PEER CENTER สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการว่า เพื่อจัดโครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม เพื่อให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 2 ประเทศมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ เข้าใจในวัฒนธรรมของเพื่อนบ้าน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ ในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ภาษาอังกฤษมากขึ้น

โดยมีจำนวนผู้เข้าค่ายทั้งสิ้น จำนวน 160 คน ประกอบด้วย ครูจากประเทศสิงคโปร์ จำนวน 4 คน, นักเรียนแลกเปลี่ยนสิงคโปร์ จำนวน 25 คน, ครูผู้สอนสาระภาษาอังกฤษโรงเรียนขยายโอกาส สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 2 จำนวน 24 คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนขยายโอกาส สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 2 จำนวน 107 คน โดยคาดหวังว่านักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งสองประเทศ มีความรู้ความรู้ความเข้าใจ มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ มีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเพื่อนบ้าน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

รุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
ถ่ายภาพ-รายงาน

You must be logged in to post a comment Login