การใช้สื่อ Tecaher’s Kit

เมื่อวันที่ผ่านมา ดร.ทวี อุปสุขิน ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการการใช้สื่อช่วยสอนภาษาอังกฤษสำหรับครู(Teacher’s Kit) และให้ข้อคิดเรื่องศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ที่จะปลูกฝังให้เกิดขึ้นกับนักเรียน ณ ห้องประชุม 1 สพป.ชม.เขต 4 อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

นายอนิรุทธ์ ล่ามพระยา รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 กล่าวรายงานว่าคณะกรรมการดำเนินงานได้ร่วมจัดกิจกรรมเชิงปฎิบัติการใช้สื่อช่วยสอนภาษาอังกฤษสำหรับครู ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เพื่อช่วยเหลือครูที่ไม่มีวุฒิภาษาอังกฤษ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษาได้ เพื่อให้ครูผู้สอนได้รับการเตรียมความพร้อมทางด้านภาษา กิจกรรม เพลง เกม ที่ใช้ในห้องเรียน การวัดประเมินผล และการนำความรู้อาเซี่ยนสู่ห้องเรียน เป็นการสร้างความมั่นใจในการใช้สื่อชุดดังกล่าวให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน มีโรงเรียนที่สมัครใช้สื่อช่วยสอนภาษาอังกฤษสำหรับครู จำนวน 70 โรงเรียน ระยะเวลาการอบรม จำนวน 2 วัน คือวันที่ 26-27 มีนาคม2556 ลักษณะการอบรมมีการบรรยายและการฝึกกิจกรรม วิทยากรประกอบด้วย นางสุชาดา บุญฤทธิ์  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ชม.เขต 4 นางอุไร เรือนโขง  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ชม.เขต 4 Ms.Cavell Rowsell จากประเทศแคนาดา และ Mr.Ted Jager จากประเทศอเมริกา ครูโรงเรียนสันป่าตองสุวรรณราษฎร์วิทยาคาร อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

You must be logged in to post a comment Login