สถาบันพัฒนาเด็กราชนครินทร์ จัดอบรม พัฒนา

สถาบันพัฒนาเด็กราชนครินทร์  จัดอบรม พัฒนา
ระบบการช่วยเหลือฟื้นฟูจิตใจเด็กจากภัยพิบัติ

สถาบันพัฒนาเด็กราชนครินทร์  จัดอบรม โครงการการพัฒนาระบบการช่วยเหลือฟื้นฟูจิตใจเด็กที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติในเครือสาธารณสุข  เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมเมอร์เคียว จังหวัดเชียงใหม่ โดย นายแพทย์สมัย ศิริทองถาวร ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาเด็กราชนครินทร์   เป็นประธานในพิธีเปิด

แพทย์สมัย ศิริทองถาวร ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาเด็กราชนครินทร์ กล่าวว่า จากอุทกภัยในประเทศไทย พ.ศ.2554 หรือที่นิยมเรียกกันว่า มหาอุทกภัย เป็นอุทกภัยรุนแรงที่เกิดขึ้นระหว่างฤดูมรสุมในประเทศไทยพ.ศ.2554 เกิดผลกระทบต่อบริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาและลุ่มแม่น้ำโขง เริ่มตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคมและสิ้นสุดเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2555(แต่การฟื้นฟูยังมีต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน)มีราษฎรได้รับผลกระทบแล้วมากกว่า 12.8 ล้านคน ธนาคารโลกประเมินมูลค่าความเสียหายมากที่สุดเป็นอันดับสี่ของโลก

ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวนี้ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ได้ออกหน่วยช่วยเหลือดูแลสุขภาพจิตประชาชนในนามของทีม MCATT (Mental Health Crisis Assessment and Treatment Team) โดยสหวิชาชีพ ได้รายงานข้อมูลเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2554 พบว่ามีประชาชนได้รับการคัดกรองช่วยเหลือจำนวน 124,649 ราย เครียดสูงจำนวน 7,555 ราย มีอารมณ์เศร้าจำนวน 9,762 ราย เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายจำนวน 1,753 ราย ในจำนวนนี้ต้องติดตามดูแลพิเศษจำนวน 2,836 ราย ที่น่าสังเกตคือข้อมูลด้านสุขภาพจิตเด็กไม่ปรากฏในรายงานการช่วยเหลือ ในการจัดการความรู้เรื่องภัยพิบัติ ในหลายเวทีของกรมสุขภาพจิต ได้กล่าวถึงความสำคัญและความจำเป็นในการช่วยเหลือเยียวยาจิตใจเด็กซึ่งมักถูกละเลย ด้วยเหตุว่าการช่วยเหลือเยียวยาจิตใจเด็กเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ต้องใช้ความรู้และทักษะเฉพาะด้านแม้ว่าจะมีแบบประเมินสุขภาพจิตเด็ก มีเครื่องมือ แต่บุคลากรที่ใช้เครื่องมือต้องมีทักษะด้วย

จากการออกหน่วยช่วยเหลือเยียวยาจิตใจเด็กที่ผ่านมาของทีม MCATT ของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ มีบทสรุปทั้งส่วนขององค์ความรู้ ประสบการณ์หลายประการเกี่ยวกับการช่วยเหลือเด็กซึ่งสอดคล้องกับบทสรุปเมื่อมีการถอดองค์ความรู้ในเวทีอื่นๆที่ต้องพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้ได้มากที่สุด เพราะภัยพิบัติไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป ประกอบนโยบายของกรมสุขภาพจิตเรื่องวิกฤตสุขภาพจิตที่ต้องการบูรณาการทีมช่วยเหลือในระยะวิกฤต โดยการเสริมสร้างศักยภาพของประชาชนที่อยู่ใกล้ชิดกับเหตุการณ์ให้สามารถช่วยเหลือประชาชนที่ตกอยู่ในภาวะวิกฤตได้ในเบื้องต้นก่อน การดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้เมื่อคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมีองค์ความรู้ ได้ฝึกทักษะ และเห็นความสำคัญของการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

ดังนั้นโครงการนี้จึงเกิดขึ้น เพื่อเพิ่มความรู้ ทักษะในการประเมิน คัดกรองเด็กที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ เพื่อขยายความรู้และทักษะในการเยียวยาจิตใจเด็กที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตให้แก่เครือข่ายในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อสนับสนุนให้เกิดแผนการปฎิบัติงานด้านการคัดกรองและเยียวยาจิตใจเด็กในระดับพื้นที่ โดย นายแพทย์อัศวิน นาคพงศ์พันธุ์ จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น ให้เกียรติเป็นวิทยากร และผู้เชี่ยวชาญอีกหลายท่าน มีผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ จำนวน 42 คน ประกอบด้วยบุคลากรด้านสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือเด็กในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ใกล้เคียง

You must be logged in to post a comment Login