ITSC. มช. ร่วมกับ ศูนย์การเรียนรู้การเมืองฯ กกต.

ITSC. มช. ร่วมกับ ศูนย์การเรียนรู้การเมืองฯ  กกต.
จัดโครงการ พัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์ บุคคลากร


สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์การเรียนรู้การเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ 5 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดโครงการบริการความรู้ทางวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรม Microsoft Office 2007 รุ่นที่ 1 ในวันที่ 26-29 มีนาคม 2555 และรุ่นที่ 2 ในวันที่ 2-5 เมษายน 2555 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้มีความรู้ และทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี และเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน สังคม และชุมชน
นายธนบูรณ์ สินมานะ ผุ้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้ประจำจังหวัดตาก รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้การเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ 5 กล่าวว่า จากภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งจะสำเร็จลุล่วงด้วยดีหรือไม่นั้น  บุคลากรจะเป็นองค์ประกอบสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่ง  โดยจะเป็นตัวจักรและฟันเฟืองที่จะช่วยกันขับเคลื่อนภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่มุ่งส่งเสริมการปฏิรูปการเมืองการปกครอง  ในระบอบประชาธิปไตย  โดยมุ่งเน้นพัฒนาระบบกระบวนการเลือกตั้ง  การออกเสียงประชามติ  ดังนั้นการประมวลผลข้อมูลและการสืบค้นข้อมูลใหม่ๆ  จึงเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญมาก  ในการปฏิบัติงานในปัจจุบัน  โดยเฉพาะการประยุกต์นำเอาไปใช้ในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับโลกยุคการสื่อสารไร้พรมแดน  นอกจากระบบกระบวนการเลือกตั้งแล้ว
ดังนั้นบุคลากรจึงควรมีความรู้พื้นฐานในระบบปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี  เพื่อรองรับการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน  ในการนี้  สำนักพัฒนาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งได้จัดทำแบบสอบถามความต้องการ (Traning Need) ของพนักงานที่มีความประสงค์เข้ารับการอบรมคอมพิวเตอร์  และเห็นควรให้มีการอบรมความรู้ทางคอมพิวเตอร์  เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์  ให้แก่พนักงานของสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง
ศูนย์การเรียนรู้การเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ 5 จังหวัดเชียงใหม่เห็นความสำคัญของประโยชน์ในการส่งเสริมพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์ให้แก่บุคลากร จึงได้ร่วมกับสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์เพื่อให้พนักงานได้มีความรู้และทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี และให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน สังคม และชุมชนได้
วัตถุประสงค์1.ผู้อบรมสามารถสร้างเอกสารด้วยโปรแกรม  Microsoft Word 2007 ได้2.ผู้อบรมสามารถสร้างตารางคำนวณด้วยโปรแกรม  Microsoft Excel 2007 ได้3.  ผู้อบรมสามารถนำเสนอผลงานด้วยโปรแกรม Microsoft Power Point 2007 ได้4.ผู้อบรมสามารถสร้างและจัดการฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม Access 2007 ได้5.ผู้อบรมสามารถตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม Photoshopได้6.ผู้อบรมสามารถออกแบบสิ่งพิมพ์ด้วยโปรแกรม  illustrator ได้
สำหรับหลักสูตรการอบรม ประกอบด้วย 1. การใช้โปรแกรม Microsoft office ๒๐๐๗ อบรม ๒ รุ่น รุ่นละ ๔ วัน วันที่ 26-29 มีนาคม 2556 เวลา 09.00 – 16.00 น.และวันที่ 2-5 เมษายน 2556 เวลา 09.00 – 16.00 น.2. การสร้างและจัดการฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม Access อบรม ๑ รุ่น รุ่นละ ๔ วัน วันที่28-31 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00 – 16.00 น.
3. เทคนิคการตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม Photoshop อบรม 1 รุ่น รุ่นละ ๔ วันวันที่18-21 มิถุนายน 2556 เวลา 09.00 – 16.00 น.4. การออกแบบสิ่งพิมพ์ด้วยโปรแกรม illustrator อบรม 1 รุ่น รุ่นละ ๔ วัน วันที่9-12 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.00 – 16.00 น.สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตร ( 20วัน / 120ชั่วโมง
ผู้เข้ารับการอบรมบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ (ศูนย์การเรียนรู้การเมืองในระบอบ ประชาธิปไตยที่ ๕)จำนวน 250 คน  วิทยากรและวิทยากรปฏิบัติการ บุคลากรประจำ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

You must be logged in to post a comment Login