อาชีวศึกษาจันทร์รวีขยายเวลารับสมัครนักศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวี ขยายเวลาเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2556 ถึงวันที่ 30 พ .ค 56 ทั้งระดับ ปวช. และ ปวส. และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (รอบ 2 ) แพทย์หญิงจีรวรรณ เวศกิจกุล ผู้นับใบอนุญาต/ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวี กล่าวว่า  ปัจจุบันบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ ยังขาดแคลนกันเป็นอย่างมาก อาทิเช่น ผู้ช่วยแพทย์ เจ้าหน้าที่แผนกเภสัช ฯ เจ้าหน้าที่เวชระเบียน ฯลฯ จึงมีโรงเรียนฝึกผู้ช่วยพยาบาลเกิดขึ้นมากมาย แต่ยังเป็นโรงเรียนนอกระบบ และเป็นหลักสูตรระยะสั้น ดังนั้นจึงยังเกิดปัญหา ในเรื่องของความรู้พื้นฐาน และโอกาสในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไป

วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวี ผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความเชี่ยวชาญ เฉพาะด้าน ตอบสนองความต้องการของตลาดอย่างแท้จริง ภายใต้แนวคิดดังกล่าว ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถนำองค์ความรู้ ที่ได้รับ ไปประกอบวิชาชีพ ในสถานประกอบการที่เกี่ยวกับสุขภาพได้ เช่นโรงพยาบาล คลินิก ศูนย์ทันตกรรม ธุรกิจสปา ธุรกิจโรงแรม พร้อมทั้งเอื้อต่อการศึกษา ต่อในระดับที่สูงขึ้นไป และสามารถที่จะทำงานในต่างประเทศ ได้สำหรับหลักสูตรเปิดการเรียนการสอน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. ) สาขาธุรกิจสถานพยาบาล Certificate Program For Business Hospital นักศึกษาจะได้รับการศึกษาในด้านวิชางานธุรกิจสถานพยาบาล การปฏิบัติงาน ส่วนหน้าโรงพยาบาล การบริการ และการปฐมพยาบาล และจิตวิทยาสถานพยาบาล เป็นต้น ในโรงพยาบาลของโรงเรียนเอง

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส. ) สาขาธุรกิจสถานพยาบาล Height Certificate Program For Business Hospital นักศึกษาจะได้รับการศึกษาในด้านวิชางานธุรกิจสถานพยาบาล การปฏิบัติงาน ในส่วนงานต่าง ๆ ภายในโรงพยาบาล อย่างเข้มข้นโดยเน้นการฝึกและปฏิบัติจริงในโรงพยาบาลของโรงเรียนเอง    ในขณะนี้วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวี ขยายเวลาเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2556 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 ทั้งระดับ ปวช. รับนักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.(ม.3) และ ปวส. รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6. (ม.6) นักเรียนที่สนใจ ติดต่อสอบถามได้ที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวีที่อยู่ 439/2 หมู่ 7 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 หลังบิ๊กซีหางดง  http://www.janrawee.ac.thโทร. 053-447755 053-447756โทรสาร. 053-276436 E-mail : janrawee_school@hotmail.com

You must be logged in to post a comment Login