วารีเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการเรียนภาคฤดูร้อน Summer 2013


เรียนสนุก คิดอย่างสร้างสรรค์กับการเรียนภาคฤดูร้อน Summer 2013 โรงเรียนวารีเชียงใหม่ โรงเรียนวารีเชียงใหม่จัดการเรียนภาคฤดูร้อน (Summer) ขึ้น ในระหว่างวันที่ 25 มีนาคม . – 26 เมษายน 2556 โดยมีการเรียนการสอนที่หลากหลายช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้ พร้อมเปิดโลกจินตนาการของนักเรียนได้สร้างสรรค์ผลงานกับกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษครบทั้งทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน การทดลองทางวิทยาศาสตร์ การคิดคำนวณทางคณิตศาสตร์
กิจกรรมบูรณาการการเรียนรู้สู่วัฒนธรรมประเพณีอาเซียนในวิชาศิลปะ ดนตรีกีฬาและการฝึกทำอาหารประจำชาติต่างๆในกลุ่มประเทศอาเซียน อาทิ Chicken adobo ของประเทศฟิลิปปินส์  บะหมี่ผัดสไตล์สิงคโปร์ และส้มตำลาวนอกจากนี้ยังได้นำนักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานที่เพื่อให้นักเรียนได้สัมผัสกับการใช้ชีวิตร่วมกับเพื่อนๆ รู้จักการแบ่งปัน ความมีน้ำใจและการปฏิบัติตนในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม

You must be logged in to post a comment Login