ห้องเรียนคุณภาพ

เมื่อวันที่ผ่านมา ดร.ทวี อุปสุขิน ผอ.สพป.ชม.เขต 4 เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษปฏิบัติการโครงการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ (Child centered) ณ ห้องประชุม 1 สพป.ชม.เขต 4 โดยนายอนิรุทธ์ ล่ามพระยา รอง ผอ.สพป.ชม.เขต 4 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ว่าโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อพัฒนาห้องเรียนคุณภาพให้สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ในหลักสูตรฯ สูงขึ้น และเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนและหารูปแบบ แนวทางการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
สำหรับผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยครูผู้สอน จากโรงเรียนแกนนำ 41 โรงเรียน และโรงเรียนในฝันอีก 7 โรงเรียน รวมจำนวนทั้งสิ้น 48 โรงเรียน เพื่อจะได้นำผลการประชุมปฎิบัติในครั้งนี้ไปเป็นต้นแบบในการพัฒนาให้ห้องเรียนอื่น ๆ โดยจะมีศึกษานิเทศก์และผู้บริหารโรงเรียนคอยเป็นพี่เลี้ยงอย่างต่อเนื่อง ในการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เกตุมณี มากมี คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง “การออกแบบพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียน”

You must be logged in to post a comment Login