ปัญหาเด็กติดเกม

กระทรวงวัฒนธรรม จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กติดเกม สัญจร ตามโครงการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กติดเกม (กลุ่มภาคเหนือ) โดยมีนายสุระ เตชะทัต ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดการประชุม ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว  เมื่อวันที่ผ่านมา

นายสุระ เตชะทัต ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  กล่าวว่า ปัจจุบัน อินเตอร์เน็ตและเกมเป็นสื่อที่ได้รับความนิยมอย่างยิ่งในกลุ่มเด็กและเยาวชน ซึ่งบางครั้งพบว่า การใช้งานอินเตอร์เน็ตและเกมที่ขาดการควบคุมดูแลอย่างเหมาะสม นำไปสู่ความเสื่อมเสียให้เกิดขึ้นแก่ตัวเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะปัญหาการติดเกมของเด็กและเยาวชนที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ ซึ่งงานวิจัยทางการแพทย์ทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศได้ชี้ชัดเจนว่ายิ่งเด็กใช้เวลาเล่นอินเตอร์เน็ตและเกมมากเท่าใด โอกาสการติดก็มีมากขึ้นตามไปด้วย

กระทรวงวัฒนธรรมในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่ดูแลในเรื่องของสื่อและการประกอบกิจการร้านเกม จึงได้ดำเนินภารกิจต่างๆเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กติดเกม ทั้งการเข้มงวดกวดขันการประกอบกิจการร้านเกม ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติภาพยนต์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 การดำเนินโครงการร้านเกมสีขาว การจัดนิทรรศการเกมดี การผลิตเกมคุณธรรม การจัดทำเว็บไซต์ให้คำปรึกษาเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กติดเกมส์ (www.healthygamer.net) และการพัฒนาโปรแกรมแก้ไขเด็กติดเกมเชิงบวก

สำหรับการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กติดเกม สัญจร ในครั้งนี้ เป็นภารกิจหนึ่งของกระทรวงวัฒนธรรม ในการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงฯ และบุคลากรของหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่แต่ละจังหวัดให้มีองค์ความรู้ในเครื่องมือ กลไก และระบบการเฝ้าระวังปัญหาเด็กติดเกม รวมทั้งเพื่อแสวงหาความร่วมมือและบูรณาการกระบวนการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัด เพื่อให้เกิดกลไกการทำงานเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กติดเกมที่มีประสิทธิภาพต่อไป

ด้านนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ผู้อำนวยการสำนักเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมและประชาสัมพันธ์ กล่าวว่า สืบเนื่องจากกระทรวงวัฒนธรรมได้มีนโยบายในการดำเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กติดเกม โดยมอบหมายให้สำนักงานเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมและประชาสัมพันธ์ดำเนินโครงการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กติดเกม เพื่อให้เกิดมาตรการและกลไกในการบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆที่มีภารกิจความรับผิดชอบในการป้องกันและแก้ไขดังกล่าว

โดยมีการดำเนินโครงการใน 4 ระยะ ดังนี้ระยะที่ 1 การพัฒนาคู่มือสำหรับการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กติดเกม ระยะที่ 2 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กติดเกม (4 ภาค) ระยะที่ 3 การขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กติดเกมในพื้นที่นำร่องของแต่ละจังหวัด ระยะที่ 4 การสรุป ถอดบทเรียนและรายงานผล

ซึ่งการประชุมเชิงปฏิบัติการฯในครั้งนี้ เป็นการประชุมในครั้งที่ 2 โดยจังหวัดเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพ และมีกลุ่มเป้าหมายจาก 17 จังหวัดภาคเหนือ จังหวัดละ 10 คน โดยได้รับความร่วมมือจากทีมนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นวิทยากรให้ความรู้และฝึกทักษะให้กับกลุ่มเป้าหมาย

สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กติดเกม สัญจร เป็นการดำเนินโครงการในระยะที่สองโดยมีการจัดประชุมใน 4 ภูมิภาค โดยการจัดประชุมครั้งต่อไปจะทำการจัดที่ ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2556 ณ จังหวัดสงขลา และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 20 – 22 มิถุนายน 2556 ณ จังหวัดอุบลราชธานี

สุทธิอาภา คุ้มครอง นิสิตฝึกงานจากมศว/ เรียบเรียง

You must be logged in to post a comment Login