สถานศึกษา ชม.รณรงค์ใช้รถใช้ถนนระดับจังหวัด

สพป.เชียงใหม่เขต 1 คัดเลือก 10 โรงเรียนในสังกัดเข้าประกวดสถานศึกษาร่วมใจ สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยการใช้รถใช้ถนนระดับจังหวัดเชียงใหม่ โดยนายชุมพล  รัตน์เลิศลบ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงกับกรมการขนส่งทางบก ในการร่วมกันจัดการประกวด “สถานศึกษาร่วมใจ สร้างนวัตกรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ประจำปี 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของสถานศึกษา โดยการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของนักเรียนให้เกิดเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนตามแนวทาง 5 เสาหลักแห่งความปลอดภัยขององค์การสหประชาชาติ รวบรวมองค์ความรู้และเผยแพร่วัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของนักเรียน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 กล่าวว่า ในการประกวดสถานศึกษาร่วมใจสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ประจำปี 2556 กำหนดเป้าหมายสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในสังกัด สพฐ.และเอกชน ให้ครบทุกโรงภายใน 3 ปี เป้าหมายปี 2556 จำนวน 3,200 แห่ง ส่วนปี 2557 – 2558 กำหนดจัดประกวดสถานศึกษาที่เหลือ ซึ่งในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ได้ประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาทราบและได้มีสถานศึกษาสมัครเข้าร่วมประกวด จำนวน 10 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านโป่งน้อย วัดช่างเคี่ยน วัดวังสิงห์คำ วัดล้านตองบ้านป่าเสร้า บ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) บ้านแม่โป่งประชาสามัคคี บ้านแม่คือวิทยา วัดห้วยแก้ว และโรงเรียนดาราวิทยาลัย ซึ่งได้นำเสนอผลงานการดำเนินการด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของสถานศึกษาตามแนวทาง 5 เสาหลักต่อคณะกรรมการ ประกอบด้วย การบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนน ถนนและการสัญจรอย่างปลอดภัย ยานพาหนะที่ปลอดภัย การใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย และ การตอบสนองหลังเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งคณะกรรมการก็ได้ให้คำแนะนำแก่สถานศึกษาทั้ง 10 แห่งเพื่อนำไปปรับปรุงผลงานให้มีความสมบูรณ์ก่อนที่จะส่งสถานศึกษาทั้ง 10 แห่งเป็นตัวแทนเข้าร่วมประกวดในระดับจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป

You must be logged in to post a comment Login