ขอบคุณ

สุพจน์  วรรณก้อน นายกเทศมนตรีตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง มอบสินน้ำใจขอบคุณวงดุริยางค์โรงเรียนมัธยมสันกำแพงที่มาร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านภัยยาเสพติดของเทศบาลตำบลแม่ปูคา ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

You must be logged in to post a comment Login