เปิดเวทีระดมความคิด

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็นนโยบายสําคัญของรัฐบาล กําหนดเป็นวาระเร่งด่วน ตั้งแต่ปี 2555  เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนแบบดอกเบี้ยตํ่าหรือปลอดดอกเบี้ย ในการพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้เพื่อการพัฒนาไปสู่การสร้างสวัสดิภาพ และสวัสดิการให้แก่สตรี รวมถึงการพัฒนา ศักยภาพสตรีและเครือข่ายสตรีการพัฒนาบทบาทสตรี การสร้างภาวะผู้นํา และการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ

ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีนั้น มียุทธศาสตร์ที่สำคัญ 4 ด้าน ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพสตรี ยุทธศาสตร์พัฒนาอาชีพ สร้างงานสร้างรายได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรี และผู้ด้อยโอกาส ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

นางสาวศันสนีย์ นาคพงศ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  ย้ำว่ารัฐบาลมุ่งเน้นที่จะทํางานร่วมกับองค์กรสตรีตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศ เพื่อให้โอกาสสตรีในทุกพื้นที่ ทุกชุมชน ได้มีส่วนร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมพัฒนา เพื่อสตรีทุกคน ให้สตรีไทยได้ใช้ประโยชน์จากกองทุนพัฒนาสตรี ในการมีส่วนร่วมสร้างสรรค์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

การเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นยุทธศาสตร์กองทุนบทบาทสตรี ภาคเหนือ 17 จังหวัดที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากตัวแทนองค์กรสตรี ภาครัฐ ภาคเอกชน การเมือง และสื่อมวลชนทั่วประทศ โดยแบ่งการจัดโครงการออกเป็น 4 ภาค ในส่วนของภาคเหนือเป็นจุดที่ 2 และจะนำผลที่ได้ไปปรับปรุงยุทธศาสตร์ให้มีความสอดคล้องกับปัญหาความต้องการและเกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานกองทุนบทบาทสตรีให้มากที่สุด

นางอารีวรรณ มนูสุข ประธานกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดลำพูน”กล่าวว่า”ปัจจุบันกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดลำพูนมีสมาชิก 114,562 คนเมื่อ 19 เมษายน 2556 รัฐมนตรีฯศันสนีย์  ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดป้ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง ”
ฉัตรบวร..รายงาน

You must be logged in to post a comment Login