วิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม่จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2556

วิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม่จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2556

วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2556  โดยมีนายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานในการประกอบพิธีไหว้ครู พร้อมทั้งได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ณ โรงละครวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา
ดร.กษมา ประสงค์เจริญ ผู้อำนวยการนวิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม่ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนนาฎศิลปเชียงใหม่ สังกัดกรมศิลปากร เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พุทธศักราช 2514 ทำหน้าที่จัดการศึกษา อนุรักษ์ สืบสาน ถ่ายทอด ส่งเสริมสร้างสรรค์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย ด้านนาฎดุริยางคศิลป์ ดนตรี และการแสดงพื้นบ้านภาคเหนือ ต่อมาได้ยกฐานะขึ้นเป็นวิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พุทธศักราช 2521 และได้โอนมาสังกัด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม พุทธศักราช 2550 ปัจจุบันมีอายุครบการก่อตั้ง 42 ปี
ด้านการจัดการศึกษา จัดการศึกษาตามหลักสูตรพื้นฐานวิชาชีพ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรพื้นฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฎศิลป์ พุทธศักราช 2551 รับนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าเรียนใน 8 สาขาวิชา ได้แก่ นาฎศิลป์โขน นาฎศิลป์ละคร ปี่พาทย์ เครื่องสายไทย ตีคศิลป์ไทย ดนตรีสากล นาฎศิลป์สากล และคีตศิลป์สากล
ระดับปริญญาตรี ห้องเรียนเครือข่าย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ หลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต 5 ปี สาขาวิชานาฎศิลป์ไทยศึกษา สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา และในปีการศึกษา 2556 มีโครงการที่จะเปิดหลักสูตรศิลปบัณฑิต 4 ปี แขนงวิชาศิลปะดนตรีและการแสดงพื้นบ้านภาคเหนือ
ปัจจุบันมีนักเรียน นักศึกษา จำนวน 873 คน ข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 112 คน ผลการดำเนินงานในปีการศึกษา 2555 วิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม่ ได้ผลิตนักเรียน นักศึกษา สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรพื้นฐานวิชาชีพเฉพาะชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 107 คน และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 84 คน และระดับปริญญาตรี จำนวน 31 คน รวมนักเรียนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในปีนี้ จำนวน 222 คน ออกไปประกอบอาชีพรับใช้สังคมอย่างหลากหลาย อาทิ รับราชการ พนักงานราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชน ธุรกิจส่วนตัว
ด้านการแสดงเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม่จัดการบรรเลงและการแสดง ให้แก่ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรสถาบันการศึกษา ทั้งภาครัฐ เอกชน ในจังหวัดเชียงใหม่ และต่างจังหวัด จำนวน 177 ครั้ง
การจัดพิธีไหว้ครูของวิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม่เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ประกอบด้วย พิธีสงฆ์ พิธีไหว้ครูสามัญ พิธีไหว้ครู ครอบครูนาฎศิลป์และดุริยางศิลป์ ทั้งนี้เพื่อธำรงไว้ซึ่งระเบียบปฏิบัติ ประเพณีอันดีงาม สร้างความรัก ความศรัทธา ความเชื่อมั่นในวิชาความรู้ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมา และมีความมั่นใจในคำว่า “ศิษย์มีครู”
ในปีการศึกษา 2556 มีบุคคล องค์กร หน่วยงานต่างๆให้การสนับสนุนกิจการของวิทยาลัยฯ โดยบริจาคทุนทรัพย์ สำหรับเป็นทุนการศึกษา และทุนอาหารกลางวัน ให้กับนักเรียน นักศึกษา จำนวน 43 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 371,400 บาท วิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม่ได้ดำเนินการจัดสรรเป็นทุนการศึกษา มอบให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี ช่วยเหลือกิจการของวิทยาลัยฯ จำนวน 97 ทุน และทุนอาหารกลางวัน 45 ทุน รวมทั้งสิ้น 142 ราย

วิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม่จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2556

วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2556  โดยมีนายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานในการประกอบพิธีไหว้ครู พร้อมทั้งได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ณ โรงละครวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา

ดร.กษมา ประสงค์เจริญ ผู้อำนวยการนวิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม่ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนนาฎศิลปเชียงใหม่ สังกัดกรมศิลปากร เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พุทธศักราช 2514 ทำหน้าที่จัดการศึกษา อนุรักษ์ สืบสาน ถ่ายทอด ส่งเสริมสร้างสรรค์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย ด้านนาฎดุริยางคศิลป์ ดนตรี และการแสดงพื้นบ้านภาคเหนือ ต่อมาได้ยกฐานะขึ้นเป็นวิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พุทธศักราช 2521 และได้โอนมาสังกัด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม พุทธศักราช 2550 ปัจจุบันมีอายุครบการก่อตั้ง 42 ปี
ด้านการจัดการศึกษา จัดการศึกษาตามหลักสูตรพื้นฐานวิชาชีพ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรพื้นฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฎศิลป์ พุทธศักราช 2551 รับนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าเรียนใน 8 สาขาวิชา ได้แก่ นาฎศิลป์โขน นาฎศิลป์ละคร ปี่พาทย์ เครื่องสายไทย ตีคศิลป์ไทย ดนตรีสากล นาฎศิลป์สากล และคีตศิลป์สากล
ระดับปริญญาตรี ห้องเรียนเครือข่าย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ หลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต 5 ปี สาขาวิชานาฎศิลป์ไทยศึกษา สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา และในปีการศึกษา 2556 มีโครงการที่จะเปิดหลักสูตรศิลปบัณฑิต 4 ปี แขนงวิชาศิลปะดนตรีและการแสดงพื้นบ้านภาคเหนือ
ปัจจุบันมีนักเรียน นักศึกษา จำนวน 873 คน ข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 112 คน ผลการดำเนินงานในปีการศึกษา 2555 วิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม่ ได้ผลิตนักเรียน นักศึกษา สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรพื้นฐานวิชาชีพเฉพาะชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 107 คน และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 84 คน และระดับปริญญาตรี จำนวน 31 คน รวมนักเรียนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในปีนี้ จำนวน 222 คน ออกไปประกอบอาชีพรับใช้สังคมอย่างหลากหลาย อาทิ รับราชการ พนักงานราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชน ธุรกิจส่วนตัว
ด้านการแสดงเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม่จัดการบรรเลงและการแสดง ให้แก่ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรสถาบันการศึกษา ทั้งภาครัฐ เอกชน ในจังหวัดเชียงใหม่ และต่างจังหวัด จำนวน 177 ครั้ง
การจัดพิธีไหว้ครูของวิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม่เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ประกอบด้วย พิธีสงฆ์ พิธีไหว้ครูสามัญ พิธีไหว้ครู ครอบครูนาฎศิลป์และดุริยางศิลป์ ทั้งนี้เพื่อธำรงไว้ซึ่งระเบียบปฏิบัติ ประเพณีอันดีงาม สร้างความรัก ความศรัทธา ความเชื่อมั่นในวิชาความรู้ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมา และมีความมั่นใจในคำว่า “ศิษย์มีครู”
ในปีการศึกษา 2556 มีบุคคล องค์กร หน่วยงานต่างๆให้การสนับสนุนกิจการของวิทยาลัยฯ โดยบริจาคทุนทรัพย์ สำหรับเป็นทุนการศึกษา และทุนอาหารกลางวัน ให้กับนักเรียน นักศึกษา จำนวน 43 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 371,400 บาท วิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม่ได้ดำเนินการจัดสรรเป็นทุนการศึกษา มอบให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี ช่วยเหลือกิจการของวิทยาลัยฯ จำนวน 97 ทุน และทุนอาหารกลางวัน 45 ทุน รวมทั้งสิ้น 142 ราย

You must be logged in to post a comment Login