หมอดินหนุนเกษตรขุดบ่อจิ๋วในไร่เก็บน้ำ

++นายเกรียงศักดิ์ หงษ์โต อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน++ เปิดเผยว่า จากปัญหาภัยธรรมชาติภัยแล้งที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งส่งผลให้ขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภคตลอดจนขาดแคลนน้ำสำหรับภาคการเกษตร  ซึ่งหลายๆพื้นที่ประสบกับปัญหาดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง และกลายเป็นอุปสรรคสำคัญในการเพาะปลูก กรมพัฒนาที่ดินจึงได้ส่งเสริมให้เกษตรกรสร้างอ่างเก็บน้ำหรือบ่อน้ำขนาดเล็กภายในพื้นที่ไร่นา หรือที่เรียกว่า “บ่อจิ๋ว” โดยขุดบ่อขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ให้เกษตรกรที่อยู่นอกเขตชลประทาน มีแหล่งน้ำไว้ใช้ทำการเกษตรในฤดูแล้ง
ในปีงบประมาณ 2556 กรมพัฒนาที่ดินได้รับงบประมาณดำเนินโครงการ 80,000 บ่อ กระจายตามพื้นที่ทั่วประเทศ ช่วยเหลือเกษตรกรได้ 80,000 ราย คิดเป็นปริมาณการกักเก็บน้ำโดยรวมไม่น้อยกว่า 80 ล้านลูกบาศก์เมตร กรมฯ ได้ดำเนินโครงการอย่างสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกรอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการและแก้ไขปัญหาโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และยังเป็นหนึ่งในภารกิจที่น้อมนำแนวทางและสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในด้านการจัดการทรัพยากรดินและน้ำ
กรมฯ ถือเป็นภารกิจหลักในการที่จะพัฒนาส่งเสริมศักยภาพพื้นที่ทางการเกษตรอย่างเหมาะสม เพื่อสร้างโอกาสในการเพิ่มผลผลิตและสร้างรายได้พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดียิ่งขึ้น เกษตรกรที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ สามารถยื่นเรื่องได้ที่สถานีพัฒนาที่ดินทุกจังหวัดทั่วประเทศ หรือหมอดินอาสาใกล้บ้าน หรือติดต่อโดยตรงที่ www.ldd.go.th หรือสายด่วน 1760

หมอดินหนุนเกษตรขุดบ่อจิ๋วในไร่เก็บน้ำ

++นายเกรียงศักดิ์ หงษ์โต อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน++ เปิดเผยว่า จากปัญหาภัยธรรมชาติภัยแล้งที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งส่งผลให้ขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภคตลอดจนขาดแคลนน้ำสำหรับภาคการเกษตร  ซึ่งหลายๆพื้นที่ประสบกับปัญหาดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง และกลายเป็นอุปสรรคสำคัญในการเพาะปลูก กรมพัฒนาที่ดินจึงได้ส่งเสริมให้เกษตรกรสร้างอ่างเก็บน้ำหรือบ่อน้ำขนาดเล็กภายในพื้นที่ไร่นา หรือที่เรียกว่า “บ่อจิ๋ว” โดยขุดบ่อขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ให้เกษตรกรที่อยู่นอกเขตชลประทาน มีแหล่งน้ำไว้ใช้ทำการเกษตรในฤดูแล้ง

ในปีงบประมาณ 2556 กรมพัฒนาที่ดินได้รับงบประมาณดำเนินโครงการ 80,000 บ่อ กระจายตามพื้นที่ทั่วประเทศ ช่วยเหลือเกษตรกรได้ 80,000 ราย คิดเป็นปริมาณการกักเก็บน้ำโดยรวมไม่น้อยกว่า 80 ล้านลูกบาศก์เมตร กรมฯ ได้ดำเนินโครงการอย่างสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกรอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการและแก้ไขปัญหาโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และยังเป็นหนึ่งในภารกิจที่น้อมนำแนวทางและสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในด้านการจัดการทรัพยากรดินและน้ำ

กรมฯ ถือเป็นภารกิจหลักในการที่จะพัฒนาส่งเสริมศักยภาพพื้นที่ทางการเกษตรอย่างเหมาะสม เพื่อสร้างโอกาสในการเพิ่มผลผลิตและสร้างรายได้พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดียิ่งขึ้น เกษตรกรที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ สามารถยื่นเรื่องได้ที่สถานีพัฒนาที่ดินทุกจังหวัดทั่วประเทศ หรือหมอดินอาสาใกล้บ้าน หรือติดต่อโดยตรงที่ www.ldd.go.th หรือสายด่วน 1760

You must be logged in to post a comment Login