ศึกษาศาสตร์ สพล.

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมผู้ตัดสินฟุตซอล เข้าสู่การเป็นผู้ตัดสินอาชีพ ได้ วิทยากรระดับฟีฟ่า อ.ประคองสุข  และ อ.ประวัติ มาให้ความรู้  เปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าร่วมในการอบรม พร้อมนักศึกษา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ที่เข้าอบรมจำนวน 50 คน ได้ รองคณบดีคณะศึกษษศาสตร์ มาเป็นประธานเปิด

อ.บุญชัย  เลิศพิริยะชัยกุล  อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ หัวหน้างานโครงการอบรมผู้ตัดสินฟุตซอล สู่การเป็นผู้ตัดสินอาชีพ แจ้งว่า  ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 นี้ คณะศึกษาศาสตร์สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ จะได้ดำเนินจัดโครงการอบรมผู้ตัดสินฟุตบอล ขึ้น ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา ของสถาบันฯได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเป็นผู้ตัดสินฟุตซอลและฟุตบอลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นการวางกรอบและแนวทางในการนำนักศึกษาของสถาบันฯเข้าสู่การเป็นผู้ตัดสินอาชีพในอนาคต ตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายผู้ตัดสินให้กับองค์กรส่วนท้องถิ่น โดยจะมีการจัดอบรมฟุตบอล ขั้นพื้นฐาน

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 56  ที่ห้องประชุมเอราวัณ 2 สพล.เชียงใหม่  รศ. สุดยอด ชมสะห้าย  รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์  มาเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการตัดสินกีฬาฟุตบอล สู่การเป็นผู้ตัดสินฟุตบอลอาชีพ
ระหว่าง วันที่ 15-16 มิถุนายน 2556 ณ ห้องเอราวัณ 2 คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่  และ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ จำนวน 50 คน

โครงการส่งเสริมการตัดสินฟุตบอล  สู่การเป็นผู้ตัดสินฟุตซอลอาชีพ ระหว่างวันที่15-16 มิถุนายน 2556   โครงการ ได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรจาก สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จากการ นำของ อ. ประคองสุข  กั้วมาลา ผู้ตัดสินระดับฟีฟ่าของเมืองไทย และ อ. ประวัติ  ฉัตรแหลม ในการนี้สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม ได้มีนักศึกษามาร่วมอบรมจำนวน 50 คน

สำหรับวิทยากรทั้งสองท่าน จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการตัดสินกีฬาฟุตบอล ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เริ่มจาก อ.ประคองสุข  กั้วมาลา จะแนะนำคุณสมบัติผู้ตัดสินอาชีพ  และกฎกติกาการเล่น  การใช้สัญญาณของผู้ตัดสิน ตำแหน่งของผู้ตัดสิน  ส่วนในภาคสนามก็ได้ อ. ประวัติ  ฉัตรแหลม มาช่วยเป็นวิทยากร ณ สนามฟุตบอลสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่  นักศึกษาที่ผ่านการอบรมจะได้รับวุฒิบัตรทุกคน โดยมี จะมี ผู้ช่วยอธิการบดี สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ จะมาเป็นประธานมอบ

You must be logged in to post a comment Login