ครบรอบ 111 ปี กรมชลประทาน

111 ปี กรมชลประทานปรับยุทธศาสตร์การจัดหาพัฒนาและบริหารจัดการแหล่งน้ำใหม่ในลักษณะเชิงรุก สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และความต้องการของเกษตรกรและประชาชนผู้ใช้น้ำ
นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทวงเกษตรละสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดงานวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 111  ณ กรมชลประทาน สามเสน พร้อมทั้งได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการพลเรือนและลูกจ้างประจำดีเด่น ประจำปี 2555 มอบโล่ และเกียรติบัตรการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา / โครงการชลประทาน และฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ประจำปี 2556 และมอบรางวัลด้านการจัดการความรู้ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2555 พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการงานวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 111
นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 111 ปี ตั้งแต่สถาปนา กรมชลประทานขึ้นมา ได้ยึดมั่นปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ยุติธรรม และเคร่งครัด พร้อมทั้งได้พัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะการทำงาน เทคโนโลยีและวิชาการให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในแต่ละยุคสมัยมาโดยตลอด อย่างไรก็ตาม กรมชลประทานมีการเตรียมพร้อม สำหรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยได้ปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์การจัดหาพัฒนาและบริหารจัดการแหล่งน้ำใหม่ให้มีการทำงานในเชิงรุกมากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ตลอดจนทัศนคติและความคาดหวังของเกษตรกรและประชาชนผู้ใช้น้ำ โดยให้มีการปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ ให้มีสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางขึ้นมาดูแลรับผิดชอบการพัฒนาแหล่งน้ำในลุ่มน้ำสาขาทั่วประเทศอย่างบูรณาการร่วมกับภาคประชาชน เพื่อให้สามารถจัดหาน้ำได้ทันกับความต้องการใช้ที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี
การจัดงานในครั้งนี้ ได้มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ แบ่งออกเป็น 3 โซน ได้แก่ โซน R (Royal Initiative) : 5 รัชกาลงานชลประทาน จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับราชวงศ์จักรีกับการพัฒนาชลประทานตั้งแต่รัชกาลที่ 5 จนถึงปัจจุบัน เพื่อเป็นการสำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทุกพระองค์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย โซน I (Irrigation Mission for Thailand) : เพื่อแสดงผลงานและความภาคภูมิใจในการรับใช้แผ่นดิน ซึ่งจะเป็นการนำเสนอเรื่องเกี่ยวกับความสำเร็จในการจัดหา และการพัฒนาแหล่งน้ำด้วยจิตสำนึกในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนวิวัฒนาการงานชลประทานของประเทศไทยตั้งแต่กรมคลองเมื่อ 111 ปีที่ผ่านมา จวบจนถึงปัจจุบัน ว่ามีช่วงประวัติศาสตร์ในการพัฒนาแหล่งน้ำอย่างไรบ้าง รวมทั้งยังนำเสนอเกี่ยวกับความพร้อมของกรมชลประทานในด้านงานวิชาการ เทคโนโลยี เพื่อรับมือความท้าทายต่างๆ ในอนาคตอย่างมั่นคง และโซน D (Department of Innovations) : เป็นการนำเสนอนวัตกรรมชลประทาน ที่มาพร้อมกับความก้าวหน้าทั้งด้านเทคโนโลยีก่อสร้างการบริหารจัดการน้ำและวิชาการ เพื่อให้งานชลประทานของไทยมีความทันสมัย รวมทั้งจะมีการนำเสนอผลงานจัดการความรู้ของหน่วยงานชลประทานเพื่อก้าวสู่ความสำเร็จในการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการเล่นเกมส์ ตอบปัญหาเกี่ยวกับงานชลประทานเพื่อชิงรางวัล การจัดเสวนาวิชาการเกี่ยวกับงานชลประทาน การจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าจากกลุ่มสหกรณ์ต่างๆ การแจกกล้าไม้ และการตรวจสุขภาพฟรีอีกด้วย

You must be logged in to post a comment Login