ตรวจสถานศึกษาโครงการวินัยจร.รอบสุดท้ายที่มส.

คณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษา โครงการร่วมใจ สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ในระดับภาค ตรวจประเมินสถานศึกษาฯ ที่เข้ารอบสุดท้าย ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เมื่อวันที่ 19 มิ.ย.ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุมสำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษา โครงการร่วมใจ สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ในระดับภาค นำโดยนายพิชัย บันลือหาญ ผู้ตรวจราชการกรมการขนส่งทางบก เขตตรวจราชการที่ 16 ตรวจประเมินสถานศึกษาฯ ที่เข้ารอบสุดท้าย ภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 2 โรงเรียน เพื่อให้คณะครู นักเรียน สรุปการดำเนินการเงินตามโครงการดังกล่าวที่ผ่านมา

นายพิชัย บันลือหาญ ผู้ตรวจราชการกรมการขนส่งทางบก เขตตรวจราชการที่ 16 กล่าวว่า กรมการขนส่งทางบก ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินโครงการประกวดสถานศึกษาร่วมใจ สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ประจำปี พ.ศ.2556 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของนักเรียนในสถานศึกษา การสร้างการะบวนการการมีส่วนร่วมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนของนักเรียนในสถานศึกษา ให้เกิดเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนตามแนวทาง 5 เสาหลัก แห่งการปลอดภัยขององค์การสหประชาชาติ ประกอบด้วย เสาหลักด้านบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนน ด้านถนนและการสัญจรอย่างปลอดภัย ด้านยานพาหนะและผู้ขับขี่ ด้านการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย และด้านการตอบสนองหลังเกิดอุบัติเหตุ มีการคัดเลือกโรงเรียนที่สมัครเข้ารับการประกวดรอบแรก ให้เหลือจังหวัดละ 2 โรงเรียน ให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบพฤติกรรมของนักเรียนในสถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกระดับจังหวัด และการพิจารณา นวัตกรรมด้านความปลอดภัย ในการใช้รถใช้ถนนที่โดดเด่นของสถานศึกษา เพื่อหาโรงเรียนที่ชนะเลิศต่อไป

สำหรับจังหวัดแม่ฮ่องสอน โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นตัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกอบด้วย โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 99 (ทุ่งพร้าว) อำเภอแม่สะเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอน และโรงเรียนบ้านแม่สุยะ อำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน

You must be logged in to post a comment Login