ทต.บ้านกลางจัดโครงการพัฒนาศักยภาพท้องถิ่นเพื่อการคุ้มครองเด็กในชุมชน

ทต.บ้านกลางนำโดย ดร.ประสิทธิ์ จันทกลาง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน จัดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อคุ้มครองเด็กในชุมชน ประปีงบประมาณ ๒๕๕๖ โดยนายกเทศมนตรีเทศาบาลตำบลบ้านกลาง เปิดเผยว่าสังคมไทยในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงวิถีการดำเนินชีวิตและวัฒนธรรม สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อสถาบันครอบครัว โดยเฉพาะในด้านความสัมพันธ์ภายในครอบครัวที่เสื่อมถอยลง พ่อ แม่ ลูก ไม่ได้ทำตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มที่ละเลยการอบรมปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรม ค่านิยม รวมทั้งการหล่อหลอมบุคลิกภาพและพฤติกรรมที่พึ่งประสงค์ ทำให้สถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กในปัจจุบันมีความรุ่นแรงและซ้ำซ้อนมากขึ้น เช่น ปัญหาถูกทอดทิ้ง เด็กกำพร้า เด็กถูกละเมิดหรือถูกทารุณกรรม เด็กที่ประพฤติตนไม่เหมาะสม รวมไปถึงเด็กที่เสี่ยงต่อการกระทำความผิดในด้านต่างๆ

ทั้งนี้เทศบาลตำบลบ้านกลาง โดยกองสวัสดิการสังคม จึงได้จัดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อคุ้มครองเด็กในชุมชน ประปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ในวันที่ ๑๙ –๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายงานคุ้มครองเด็กให้เข้มแข็งมากขึ้นในการเฝ้าระวังและคุ้มครองเด็กในชุมชน พร้อมสร้างเครือข่ายการดำเนินงานด้านคุ้มครองเด็กขยายไปสู่พื้นที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัดลำพูน โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๓๐ เครือข่าย ๖๐ คน และในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ จะมีการเสวนา “กระบวนการในการให้ความช่วยเหลือของทีมสหวิชาชีพ” จากทีมสหวิชาชีพ ได้แก่ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน , ตำรวจ , นักสังคมสงเคราะห์ จากโรงพยาบาลลำพูน , นักสังคมสงเคราะห์ จากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน , บ้านพักเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน ต่อไป

You must be logged in to post a comment Login