สอบประวัติผู้สมัครปปจ

ป.ป.ช.ประจำจังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนประชาชนร่วมตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมแจ้งข้อมูลประวัติและพฤติการณ์ของผู้สมัคร ได้ที่สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ภายในวันที่ 12 กรกฎาคม 2556
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายประจวบ  สวัสดิประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดเชียงใหม่ได้ประกาศผลการคัดเลือกผู้แทนหน่วยงานหรือองค์กรเป็นกรรมการ   สรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดเชียงใหม่ และดำเนินการให้มีการประชุมเพื่อเลือกประธานกรรมการสรรหา โดยที่ประชุมได้คัดเลือกนายชายชาตรี ลิ้มจรูญ ผู้แทนสมาคมหรือชมรมสื่อมวลชน เป็นประธานกรรมการสรรหา และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัด พ.ศ.2555 ข้อ 26 และข้อ 27 เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงกำหนดให้มีการรับสมัครกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดเชียงใหม่ขึ้น ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน 2556 – 2 กรกฎาคม 2556 นั้น เมื่อปิดรับสมัครลงได้มีผู้ยื่นใบสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดเชียงใหม่ทั้งสิ้น 60 คน ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดเชียงใหม่ได้ประกาศรายชื่อให้ทราบโดยทั่วกันแล้ว
ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดเชียงใหม่ที่มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยคณะกรรมการสรรหากรรมการ ป.ป.จ.จะพิจารณาคัดเลือกไว้เป็นสองเท่าของจำนวนกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัด แล้วนำรายชื่อจัดทำบัญชีเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช.เพื่อพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งให้เป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดตามจำนวนของแต่ละจังหวัดต่อไป สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอเชิญชวนประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบผู้สมัครทั้ง 60 คน โดยสามารถแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับประวัติ และพฤติการณ์ของผู้สมัคร ได้ที่ สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์บ้านพักข้าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนเลียบคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5389-6201-3 โทรสาร 0-5389-6202 หรือ www.facebook.com/NaccPrv๕ ภายในวันที่ 12 กรกฎาคม 2556

You must be logged in to post a comment Login