โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม

นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม :  ลูกช้างเชือกใหม่ใส่ใจคุณธรรม ในวันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2556 ณ วัดเกตุการาม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เป้าหมายเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ความสำคัญของคุณธรรม จริยธรรม มีความเข้าใจในหลักธรรมทางศาสนา โดยผ่านทางการฟังธรรม  นอกจากนี้เพื่อปลูกฝังจิตสาธารณะให้กับนักศึกษารวมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์กับชุมชน

You must be logged in to post a comment Login