เทศบาลตำบลแม่แรม

เทศบาลตำบลแม่แรม สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ

เทศบาลตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการดังต่อไปนี้
โครงการที่ 1.สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ความยาว 95.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 285 ตารางเมตร สายทางเข้าป่าช้า บ้านปางอีกา หมู่ที่ 8 ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ราคากลางของงานสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างในครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 155,000 บาท ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานการก่อสร้างในประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า 77,500 บาท

โครงการที่ 2.สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทาหินคลุก กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 640.00 ตารางเมตร สายทางเข้าไปวัดสันกู่ บ้านแม่ไนพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ราคากลางของงานสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างในครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 344,000 บาท ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานการก่อสร้างในประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า 172,000 บาท

โครงการที่ 3. สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 10.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร หนา 0.015 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 100 ตารางเมตร หน้าวัดคีรีบรรบต บ้านปางเหว หมู่ที่ 3 ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ราคากลางของงานสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างในครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 356,000 บาท ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานการก่อสร้างในประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า 170,000 บาท
กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2556 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ณ เทศบาลตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และในวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอที่ว่าการอำเภอแม่ริม และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 1 สิงหาคม 2556 โครงการที่ 1 เวลา 11.00 น. โครงการที่ 2 เวลา 13.30 น. และโครงการที่ 3 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาโครงการที่ 1 ในราคาโครงการละ 300 บาท โครงการที่ 2 และ 3 ในราคาชุดละ 500 บาท ได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2556 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5304-4350 ต่อ 14 ในวันและเวลาราชการ

You must be logged in to post a comment Login