สพป.ชม.เขต 4

สพป.ชม.เขต 4
อบรมคุณธรรม

เมื่อวันที่ผ่านมา ดร.ทวี อุปสุขิน ผอ.สพป.ชม.เขต 4 เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.ชม.เขต 4 โดยนายสามารถ รักษาศิลป์ รองผอ.สพป.ชม.เขต 4 นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เข้าร่วมจำนวน 62 คน ใช้เวลาในการอบรมทั้งสิ้น 3 วัน ณ วัดร่ำเปิง อ.เมือง จ.เชียงใหม่

นายสามารถ รักษาศิลป์ รอง ผอ.สพป.ชม.เขต 4 กล่าวรายงานว่าวัตถุประสงค์ของการอบรมครั้งนี้ เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ฝึกการพัฒนาจิตใจเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในองค์กร เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงานการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและส่งเสริมศีลธรรม ให้เกิดความรู้ คู่คุณธรรม เสริมสร้างการทำงานให้มีกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยมในการปฏิบัติงานที่มุ่งเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ยึดหลักธรรมาภิบาล และเพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการยึดมั่นความถูกต้องชอบธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมให้มีจิตสำนึกในการเป็นข้าราชการที่ดีตามรอยพระยุคลบาทในการปฏิบัติงาน

ดร.ทวี อุปสุขิน ผอ.สพป.ชม.เขต 4 กล่าวว่า หน่วยงานใด มีบุคลากรที่มีคุณภาพย่อมส่งผลให้หน่วยงานนั้นประสบผลสำเร็จในการปฎิบัติงาน คุณภาพของคน ต้องประกอบไปด้วยความดี ความเก่ง มีความสุขในการปฎิบัติงานและการดำรงชีวิต โดยเฉพาะความดีนั้น เราจะมุ่งกันที่การเป็นคนมีจิตใจดีงาม เป็นคนที่มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหน้าที่รับผิดชอบงานสำคัญคือการพัฒนาคุณภาพคน จึงต้องมีความจำเป็นในการพัฒนาตนเองด้วย ดังนั้นการฝึกอบรม 3 วันนี้ หวังว่าทุกคนจะได้ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์มีคุณค่า ทบทวนตนเอง ตั้งใจฝึกปฎิบัติพัฒนาจิตใจ คุณธรรม จริยธรรม และถือว่าเป็นการปฎิบัติธรรมในเทศกาลเข้าพรรษา ปี 2556 ด้วย

You must be logged in to post a comment Login