ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกยางฯ ทุกอำเภอถึง30 กย.นี้

8.jpg
นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่าผลการคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) เมื่อ 14 สิงหาฯ56 มีมติเห็นชอบให้มีการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ ปี 2557 ซึ่งได้กำหนดแนวทางแก้ไข 2 ระยะ คือระยะสั้นเพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วน กำหนดให้มีการช่วยเหลือลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร ค่าปัจจัยการผลิตเป็นเงินสดในอัตราไร่ละ 1,260 บาท ผ่านธ.ก.ส.เบื้องต้นจะสนับสนุนแก่เกษตรกรรายละไม่เกิน 10 ไร่ตามพื้นที่เปิดกรีดจริง และต้นยางมีอายุไม่เกิน 25 ปี ขณะที่เกษตรกรต้องมีเอกสารสิทธิ์หรือสิทธิทำกินในพื้นที่นั้นๆ โดยมีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ดำเนินการตั้งแต่ตุลาคม 2556 – พฤษภาคม 2557
สำหรับระยะปานกลางและระยะยาว สนับสนุนสหกรณ์การเกษตรที่มีศักยภาพใช้ประโยชน์จากโรงงานแปรรูปที่มีการสร้างไว้แล้ว หรือลงทุนจัดสร้างโรงงานใหม่ เพื่อแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางเพิ่มขึ้น โดยสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยผ่อนปรน 5,000 ล้านบาท จาก ธ.ก.ส. และจัดสรรสินเชื่อดอกเบี้ยผ่อนปรนแก่ผู้ประกอบการรายใหญ่ เพื่อขยายกำลังผลิตและเปลี่ยนเครื่องจักรวงเงิน 15,000 ล้านบาท มีสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ อาทิ ธ.ก.ส. ธนาคารออมสิน และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นผู้รับผิดชอบ
ทั้งนี้มาตรการระยะสั้น กำหนดไว้ 3 ขั้นตอน คือ1.การเปิดรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร ระหว่าง 4-30 กันยายน ซึ่งจะเปิดรับขึ้นทะเบียนทุกแปลง ทั้งที่มีเอกสารสิทธิ์และไม่มีเอกสารสิทธิ์ แต่การได้รับสิทธิให้เป็นไปมติคณะรัฐมนตรี 2.ขั้นตอนการตรวจสอบพื้นที่ ดำเนินการภายใน 30 วันหลังรับคำร้องขอขึ้นทะเบียน โดยจะตรวจสอบพื้นที่ที่มีอยู่จริงทุกแปลง และ 3.การออกใบรับรองเกษตรกร ภายใน 15 วันหลังผ่านการตรวจสอบพื้นที่ปลูก ” เกษตรกรต้องยืนยันหรือแจ้งขึ้นทะเบียนด้วยตนเองที่สำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่ตั้งแปลงปลูกสวนยางพารา สอบถามๆได้ที่สำนักงานเกษตรใกล้บ้านทุกแห่ง”

You must be logged in to post a comment Login