กองทุนพระองค์เจ้าสิริภาจัดประกวดค่าวฮ่ำล้านนา

นายจิรศักดิ์ โพธิ์ขำ หัวหน้าสำนักงานกองทุนพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ และรักษาการหัวหน้าโครงการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เปิดเผยว่า สำนักงานกองทุนพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ได้จัดกิจกรรมการประกวดค่าวฮ่ำล้านนา ชิงโล่ประทานและเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตรจากพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ในหัวข้อเรื่อง “ผ้าทอพื้นถิ่นล้านนา”

เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการจัดงาน “ร้อยเส้นสาย ล้านเส้นศิลป์ ถิ่นท่ากาน”ปี 2556 ซึ่งกำหนดจัดขึ้น ณ บริเวณโบราณสถานเวียงท่ากาน ในวันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2556 เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปะการแต่งคำประพันธ์ ประเภทค่าวฮ่ำของล้านนา และประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับ “ผ้าทอพื้นถิ่นล้านนา”ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อบต.บ้านกลาง เลขที่ 1 หมู่ 8 ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ : www.banglang.gor, www.facebook.com/banglang.sao

You must be logged in to post a comment Login