ต้านภัยยาเสพติด

111 112

สุวัฒน์ ตันติพัฒน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานปิดการฝึกอบรมโครง การลูกเสือผดุงคุณธรรม นำประชาธิปไตย ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2556 ที่ทางค่ายลูกเสือหริภัญชัย ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน จัดขึ้น เพื่อปลูกฝังเยาวชน ให้มีความเป็นผู้นำด้านคุณธรรม จริยธรรม , มีความเป็นประชาธิปไตย มีทักษะ ในการดำเนินชีวิต และมีภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด พร้อมมอบวุฒิบัตร ให้แก่เยาวชนที่ผ่านการอบรม โดยมี นาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ อาณัติ วิทยานุกูล ปลัดจังหวัดฯและหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ

You must be logged in to post a comment Login