อุบัติเหตุเป็นศูนย์ ปีใหม่ 2557

 

จังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนเพื่อหารือแนวทางป้องกันอุบัติเหตุช่วงปีใหม่ 2557 โดยประธานการประชุมได้อ่านสารนายกรัฐมนตรีเนื่องใน “วันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน” ด้วย พร้อมจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรทางถนนและการตั้งจุดตรวจและจุดบริการในช่วงเทศกาลปีใหม่โดยกำหนดเปิดพิธีรณรงค์ในวันที่ 26 ธ.ค.นี้
ที่ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 5/2556 เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ ปรับปรุงแก้ไข พัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนทั้งในช่วงปกติและช่วงเทศกาลเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานในปี 2557 และการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 ทั้งนี้ นางภัชธนิตา สดุดี ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ได้สรุปผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดเชียงใหม่ตามแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2556 เปรียบเทียบกับปี 2555 ให้ที่ประชุมรับทราบ ซึ่งตลอดปีพบการเกิดอุบัติเหตุทางถนนเกิดขึ้น 5,029 ครั้ง เพิ่มขึ้น 3.21% จำนวนผู้เสียชีวิต 320 ราย ลดลง 6.30% สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุพบเกิดจากการขับรถเร็วเกินกำหนดมากที่สุดร้อยละ 32.59 รองลงมาคือการตัดหน้ากระชั้นชิดร้อยละ 13.04 ขับรถตามกระชั้นชิด 7.60 และเมาสุราร้อยละ 2.5 ด้านประเภทยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือรถจักรยานยนต์ ร้อยละ 47.82 รองลงมาคือปิกอัพร้อยละ 25.03 และรถเก๋ง ร้อยละ 19.64 ส่วนประเภทถนนที่เกิดอุบัติเหตุ พบเกิดบนถนนทางหลวงแผ่นดินมากที่สุดร้อยละ 46.21 รองลงมาคือ ถนนในเมือง ร้อยละ 22.21 ถนน อบต./หมู่บ้าน ร้อยละ 14.50 และถนนทางหลวงชนบท ร้อยละ 14.05
สำหรับแผนบูรณการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2557 จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2556 – 2 มกราคม 2557 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีประชาชนจำนวนมากมีการใช้รถใช้ถนนในการเดินทางสัญจรกลับภูมิลำเนา และพาครอบครัวออกไปสังสรรค์ รื่นเริงและท่องเที่ยว ประกอบกับจังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศนิยมเข้ามาท่องเที่ยว โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวซึ่งเป็นฤดูการท่องเที่ยวของจังหวัดจำนวนมาก ทำให้จังหวัดเชียงใหม่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าช่วงปกติ และสูงกว่าจังหวัดอื่น ๆ ซึ่งจากข้อมูลศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ระหว่างปี 2553 – 2556 พบว่า ช่วงเทศกาลปีใหม่มีอุบัติเหตุเฉลี่ยวันละ 16 ครั้ง มีผู้เสียชีวิตเฉลี่ยวันละ 1.6 คน โดยช่วงเทศกาลปีใหม่ปี 2556 มีจำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ จำนวน 141 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 147 คน และเสียชีวิต 14 ราย ซึ่งอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากรถจักรยานยนต์ เฉลี่ยถึงร้อยละ 84.19 โดยมีสาเหตุจากเมาสุราขณะขับรถเป็นอันดับหนึ่ง ถึงร้อยละ 39.06 รองลงมาเป็นการขับรถเร็วเกินกำหนดร้อยละ 18.45 ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของประเทศในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 รัฐบาลจึงได้กำหนดแผนบูรณาการในการดำเนินงานป้องกัน ฯ โดยร่วมกับหน่วยงานและองค์กรภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง มุ่งเน้นใช้การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพในการลดปัจจัยเสี่ยงทั้งจากคน ยานพาหนะ ถนนและสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนนให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน และส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนมากขึ้น
โดยกำหนดหัวข้อหลักของการรณรงค์ว่า “ปีใหม่สัญจรปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุ” โดยดำเนินการตาม 6 มาตรการ ได้แก่ มาตรการด้านการบริหารจัดการ มาตรการด้านการบังคับใช้กฎหมาย มาตรการด้านวิศวกรรมจราจร มาตรการด้านประชาสัมพันธ์ และมาตรการด้านการแพทย์ฉุกเฉินและการกู้ชีพ โดยกำหนดมาตรการเน้นหนัก คือ การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด การควบคุมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วขับขี่หรือโดยสารยานพาหนะ การควบคุมการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการเพิ่มการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทุกชนิดทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เน้นบทบาทการรณรงค์ประชาสัมพันธ์อย่างจริงจังต่อเนื่อง นอกจากนั้นยังได้กำหนดแนวทางการดำเนินงาน เป็น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงเตรียมความพร้อม ระหว่างวันที่ 1 – 26 ธันวาคม 2556 และช่วงปฏิบัติการเข้มขัน ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2556 – 2 มกราคม 2557 ทั้งนี้ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรทางถนนและการตั้งจุดตรวจและจุดบริการในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 ขึ้นในทุกอำเภอ นอกจากนั้นยังได้กำหนดจัดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติขึ้นในวันที่ 26 ธันวาคม 2556 ณ ข่วงประตูท่าแพด้วย
ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้อ่านสารนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เนื่องในงานวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน (World Day of Remembrance for Road Traffic Victims) ประจำปี 2556 ซึ่งองค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันอาทิตย์สัปดาห์ที่สามของเดือนพฤศจิกายนของทุกปีเป็น “วันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน” เพื่อให้ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน และร่วมกันรำลึกถึงผู้ประสบอุบัติเหตุและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุทางถนน จากนั้นได้มีพิธีมอบหมวกนิรภัยให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดข่วงสิงห์ที่ซ้อนท้ายจักรยานยนต์ผู้ปกครองมาโรงเรียนแต่ไม่มีหมวกนิรภัย เพื่อใช้สวมใส่เพื่อสร้างความปลอดภัยจากการโดยสารรถจักรยานยนต์ต่อไป

You must be logged in to post a comment Login