หลักเกณฑ์การเปลี่ยนสถานพยาบาล

หลักเกณฑ์การเปลี่ยนสถานพยาบาล
สำหรับผู้ประกันตนที่เลือกรพ.แมคฯ

จากการที่โรงพยาบาลแมคคอร์มิค จ.เชียงใหม่ จะไม่เข้าร่วมโครงการประกันสังคมในปี 2557 สำนักงานประกันสังคม จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์การเปลี่ยนสถานพยาบาลโดยผู้ประกันตนสามารถยื่นแบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาลสำนักงานประกันสังคม (สปส.9-02) และระบุโรงพยาบาลที่ต้องการเลือกได้ตั้งแต่ วันนี้ – 15 ธันวาคม 2556 แต่สำหรับผู้ประกันตนที่ไม่สามารถยื่นได้ภายในระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น สำนักงานประกันสังคมได้จัดโรงพยาบาลเพื่อทดแทนดังนี้ (โดยบนบัตรรับรองสิทธิจะมีสัญลักษณ์ *)
1.ผู้ประกันตนที่อยู่ภายใต้สถานประกอบการที่ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จัดสถานพยาบาลทดแทนให้ จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลราชเวชเชียงใหม่ โรงพยาบาลเทพปัญญา โรงพยาบาลลานนา และโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ ในอัตราจำนวนผู้ประกันตนที่เท่ากันโดยไม่เกินศักยภาพที่ได้รับจากสำนักงานประกันสังคม
2.ผู้ประกันตนที่อยู่ภายใต้สถานประกอบการที่ตั้งอยู่ในเขตอำเภอ จำนวน 8 แห่ง ได้แก่ อำเภออมก๋อย อำเภอดอยเต่า อำเภอฮอด อำเภอจอมทอง อำเภอดอยหล่อ อำเภอแม่แจ่ม อำเภอแม่วาง และอำเภอสันป่าตอง
และผู้ประกันตนที่อยู่ภายใต้สถานประกอบการที่อยู่ในความรับผิดชอบของจังหวัดลำพูน จัดสถานพยาบาลทดแทนให้ ได้แก่ โรงพยาบาลสันป่าตอง
3.สถานประกอบการที่ตั้งอยู่ในเขตอำเภอ จำนวน 16 แห่ง ได้แก่ อำเภอแม่อาย อำเภอฝาง อำเภอไชยปราการ อำเภอเวียงแหงอำเภอเชียงดาว อำเภอพร้าว อำเภอแม่แตง อำเภอกัลยาณิวัฒนา อำเภอสะเมิง อำเภอสันทราย
อำเภอดอยสะเก็ด อำเภอสารภี อำเภอแม่ออน อำเภอสันกำแพง อำเภอหางดง อำเภอแม่ริม รวมถึงผู้ประกันตนที่อยู่ภายใต้สถานประกอบการที่อยู่ในความรับผิดชอบนอกเหนือจากข้อ 1 และ 2 จัดสถานพยาบาลทดแทนให้ คือ โรงพยาบาลนครพิงค์
สำหรับผู้ประกันตนที่ได้บัตรรับรองสิทธิสัญลักษณ์ * สามารถเปลี่ยนสถานพยาบาลได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 – 31 มีนาคม 2557 หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ งานทะเบียนและบัตร ห้องบริการที่ 5-6 โทร.053-112630 ต่อ 129, และ 140-143

You must be logged in to post a comment Login