“ปศุสัตว์”เตรียมพร้อม รับเออีซี.เปลี่ยนแปลง

++นายสัตวแพทย์ธนิตย์ เอนกวิทย์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์++ เปิดเผยว่า ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเชียน หรือเออีซี ซึ่งจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารราชการ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของนโยบาย เทคโนโลยีและการปรับตัวของบุคลากรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ทำให้ต้องพัฒนาทักษะและสมรรถนะเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ กระบวนการพัฒนาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ต้องคำนึงถึงการเสริมสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่กระตุ้นให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถได้มีโอกาสแสดงศักยภาพและได้รับการยอมรับ พัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเพื่อให้มีศักยภาพที่หลากหลายมากขึ้น
กรมปศุสัตว์เป็นอีกหน่วยงานของรัฐฯที่ได้จัดเตรียมความพร้อมในยุทธศาสตร์ต่างๆให้สอดรับกับนโยบาย แผนแม่บท และก้าวทันความเปลี่ยนแปลง เพราะการบริหารการเปลี่ยนแปลง เป็นเทคนิคเชิงป้องกัน และสร้างภูมิป้องกันให้องค์กร ทำให้มีความยืดหยุ่น ให้บุคลากรมีทักษะ สมรรถนะ และทัศนคติที่เหมาะสม มีใจรักในงานบริการ เพื่อให้สอดคล้องและรองรับกับการเปลี่ยนแปลงการบริหารราชการแนวใหม่ ให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทุกรูปแบบ สอดคล้องกับนโยบายพัฒนาประเทศ
กรมฯได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ โดยมีวิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรชั้นนำพัฒนาการปศุสัตว์สู่อาเซียนและตลาดโลก”จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การบริหารการเปลี่ยนแปลง เพื่อพัฒนากระบวนงานให้เป็นเลิศ” ให้เจ้าหน้าที่ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สร้างทัศนคติในการปรับปรุงการทำงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เกิดผลสำเร็จของงาน ให้ตระหนักถึงความสำคัญของการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

You must be logged in to post a comment Login