ทม.แม่โจ้มอบอาคารเรียน

โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง เฮ เทศบาลเมืองแม่โจ้ ใจป้ำ เทงบ สองล้านกว่าบาทสร้างอาคารศูนย์พัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมด้านการศึกษาของเด็กและเยาวชนในเขตเมืองเเม่โจ้ ใช้เวลา 1 ปีเสร็จเรียนร้อย ด้านนายกเผยะในอนาคตทางเทศบาลเมืองแม่โจ้จะได้มีการประสานงานด้านต่างๆ ในการพัฒนาการศึกษาของเด็กและเยาวชนให้ก้าวหน้า และทันสมัยต่อไป

เมื่อวันที่ 28 ธ.ค.56 นายเสถียร ธะนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียบนบ้านห้วยเกี๋ยง กล่าวว่า ตามที่เทศบาลเมืองเเม่โจ้ ได้อนุมัติงบประมาณจำนวน 2,272,000 บาท (สองล้านสองเเลนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) เพื่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมด้านการศึกษาของเด็กและเยาวชนในเขตเมืองเเม่โจ้ การก่อสร้างได้เริ่มมาดำเนินการมาตั้งเเต่ปลายปี 2555 จนแล้วเสร็จในกลางปี 2556 บัดนี้ทางโรงเรียนได้ประชุมคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองนักเรียน เห็นว่า ควรได้มีการทำบุญเปิดป้ายอาคารเรียนดังกล่าว เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ทางเทศบาลเมืองแม่โจ้และทางโรงเรียนโดยตั้งชื่ออาคารว่า “รักษ์คุณธรรม 2556” โดยใช้อาคารเรียนหลังนี้เป็นสถานที่ปฏิบัติงานของครูและบุคลากรในโรงเรียน เป็นที่ประชุมสัมมนากับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและใช้เป็นศูนย์พัฒนาด้าานเทคโนโลยีของเทศบาลเมืองเเม่โจ้ในโอกาสต่อไป
ด้านนายปิยะศักดิ์ ยโสธนชัย นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานเปิดงานทำบุญเปิดป้ายอาคารศูนย์พัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนขอโรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง อาคารหลังนี้ทางเทศบาลเมืองเเม่โจ้ได้รับอนุมัติงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้จัดกิจกรรมให้กับทางเทศบาลเมืองแม่โจ้ จำนวน 2,272,000 บาท ทางเทศบาลเมืองแม่โจ้ เห็นว่า โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยงมีสถานที่กว้างขวางเพียงพอในการจัดสร้าง และเป็นศูนย์กลางของโรงเรียนในเขตพื้นที่ของเทศบาลเมืองแม่โจ้ จึงได้ประสานกับทางโรงเรียนเพื่อขอใช้สถานที่ในการก่อสร้าง และก็ได้รับความอนุเคราะห์จากทางโรงเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาให้จัดสร้างได้ ทางเทศบาลเมืองเเม่โจ้ เห็นว่า อาคารหลังนี้คงจะใช้เป็นประโยชน์ต่อการจัดการจัดการศึกษาของเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ต่อไป และในอนาคตทางเทศบาลเมืองแม่โจ้จะได้มีการประสานงานด้านต่างๆ ในการพัฒนาการศึกษาของเด็กและเยาวชนให้ก้าวหน้า และทันสมัยต่อไป

You must be logged in to post a comment Login