วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ สอบราคาซื้อเครื่องกลึงยันศูนย์เหนือแท่น

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ถนนเวียงแก้ว ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องกลึงยันศูนย์เหนือแท่น 125 มม. พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด
กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแตบัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 24 มกราคม 2557 ระหว่างเวลา 08.00-16.00 น. ณ งานพัสดุ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 27 มกราคม 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ถนนเวียงแก้ว อำภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 24 มกราคม 25578 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5322-2276 ในวันและเวลาราชการ

You must be logged in to post a comment Login