รากวัฒนธรรม ของดีบ้านฉัน

 

นางศศิฑอณร์ สุวรรณมณี วัฒนธรรมจังหวัดแพร่ เปิดเผยว่า สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ในฐานะหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบด้านวัฒนธรรมในส่วนภูมิภาคได้ดำเนินโครงการ รากวัฒนธรรม “ของดีบ้านฉัน” จังหวัดแพร่ประจำปีงบประมาณ 2557 ขึ้น โดยจะเน้นการสืบค้น คัดสรร จัดเก็บ บันทึกข้อมูลองค์ความรู้”ของดีบ้านฉัน” 4 ด้าน ประกอบด้วย ประเพณีที่โดดเด่น ศิลปะการแสดง อาหารและผ้าทอ เพื่อแสวงหารากวัฒนธรรม “ของดีบ้านฉัน” ประกอบด้วยประเพณีศิลปะการแสดง อาหาร และผ้าทอที่โดดเด่นจากทุกตำบลของจังหวัดแพร่นำไปต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ,สืบค้นข้อมูลองค์ความรู้รากวัฒนธรรม “ของดีบ้านฉัน”ประกอบด้วย ประเพณี ศิลปะการแสดงอาหาร และผ้าทอที่โดดเด่นจากทุกตำบลในจังหวัดแพร่นำมาบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ,เสริมสร้างความรัก ความผูกพันตระหนักถึงคุณค่าของรากวัฒนธรรม และภาคภูมิใจในบ้านเกิดของตนก่อให้เกิดความสุขอย่างยั่งยืนเป็นการบูรณาการและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน หน่วยงานองค์กรทุกภาคส่วน
โดยขณะนี้ ได้เชิญผู้เกี่ยวข้องออกตระเวณคัดสรรรากวัฒนธรรม อำเภอต่าง ๆ รวมทั้ง 8 อำเภอ และในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 จะเชิญบุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนองค์กรที่เกี่ยวข้อง ประชุมสภาวัฒนธรรมจังหวัดที่ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ ซึ่งจะทำให้เกิดองค์ความรู้ที่มีคุณภาพ สื่อให้เห็นถึงรากวัฒนธรรม”ของดีบ้านฉัน” ในหลากหลายมิติ นำไปสู่การศึกษา ค้นคว้า สืบสานส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น รวมทั้งหน่วยงาน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนภาคประชาสังคม เด็ก เยาวชน ประชาชน เกิดการรับรู้ เข้ามามีส่วนร่วมรู้สึกเป็นเจ้าของ ก่อให้เกิด ความรัก ความผูกพัน ความภาคภูมิใจความหวงแหน นำไปสู่การพัฒนา บ่มเพาะ ต่อยอด สร้างสรรค์
ทั้งนี้ กระทรวงวัฒนธรรม กำหนดนโยบายในการปรับบทบาทของกระทรวงจากกระทรวงสังคมไปสู่กระทรวงสังคมกึ่งเศรษฐกิจโดยมีกรอบการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมใน 3 มิติ คือ “สืบสาน สร้างสรรค์บูรณาการ” โดยกำหนดโครงการที่สำคัญด้านวัฒนธรรม ในปีงบประมาณ 2557ในเชิงสังคม เชิงเศรษฐกิจและเชิงบริหารจัดการ 17 โครงการโครงการรากวัฒธรรม “ของดีบ้านฉัน” เป็นหนึ่งใน 17โครงการสำคัญที่ลงถึงพื้นที่ โดยมีสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเป็นหน่วยดำเนินการที่จะต้องคัดสรรรากวัฒนธรรม”ของดีบ้านฉัน” นำไปสู่การสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจเสริมสร้างความรัก ความผูกพัน และความภาคภูมิใจในบ้านเกิดและเกิดการ”สืบสานของดีบ้านฉัน” ภายใต้ 8 วิถีไทย

You must be logged in to post a comment Login