ภาค5อบรมเข้ม ตำรวจมืออาชีพ

7
ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 เปิดโครงการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ระดับหัวหน้าสายงาน 4 สายงานในสถานีตำรวจ เพื่อให้ข้าราชการตำรวจทุกคน เป็นตำรวจมืออาชีพที่ประชาชนเชื่อมั่น และศรัทธา

เมื่อช่วงเช้าเวลา 10.00 น.ของวันที่ 3 ก.พ.2557 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ พลตำรวจโทสุเทพ เดชรักษา ผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค 5 ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่สายงานอำนวยการในสถานีตำรวจของ ภาค 5 โดยมีข้าราชการตำรวจใน 153 สถานี เข้าอบรม จำนวน 600 นาย
โดยโครงการดังกล่าวที่จัดขึ้นวันนี้ถือเป็นโยบายในการบริหารราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โดยกำหนดวิสัยทัศน์และการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจให้เป็นตำรวจมืออาชีพ เพื่อความผาสุกของประชาชน โดยมุ่งพัฒนาและเสริมสร้างให้ข้าราชการตำรวจเป็นตำรวจมืออาชีพที่ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธายึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล และเป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริง ปลูกฝังอุดมการณ์ให้เป็นตำรวจมืออาชีพมีภาวะผู้นำ และฝึกอบรมผู้บริหารแต่ละระดับให้มีความรู้ความเข้าใจการบริหารงานตามตำแหน่งหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การดำเนินการบรรลุตามนโยบายดังกล่าว ตำรวจภูธรภาค 5 จึงได้จัดทำ โครงการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจระดับหัวหน้าสายงาน 4 สายงานในสถานีตำรวจ ได้แก่ สายงานอำนวยการ, สายงานจราจร, สายงานสืบสวน และสายงานป้องกันปรามปราม โดยใช้วิทยากรประจำตำรวจภูธรภาค 5 ซึ่งผ่านการอบรมการเป็นวิทยากรประจำสายงานต่าง ๆ ในสถานีตำรวจจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ข้าราชการตำรวจระดับสารวัตรและรองสารวัตร ที่รับผิดชอบงานทั้ง 4 สายงาน
ทั้งนี้ พลตำรวจโทสุเทพ เดชรักษา ผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค 5เปิดเผยว่า สำหรับโครงการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจ ที่จัดขึค้นในวันนี้นั้น ถือเป็นนโยบายของพลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ที่จะเพิ่มความรู้ให้ข้าราชการตำรวจ โดยเฉพาะฝ่ายอำนวยการ ซึ่งเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนภารกิจต่างๆ โดยการอบรม จะเน้นองค์ความรู้ในเนื้องานที่ต้องทำ อีกทั้ง ต้องการรับทราบปัญหาของผู้ใต้บังคับบัญชาว่าอยากให้ผู้บังคับบัญชาหรือรัฐบาลปฏิบัติอย่างไร
สำหรับจังหวัดเชียงใหม่มีข้าราชการตำรวจใน 153 สถานี ระดับสารวัตรและรองสารวัตรในสายงานอำนวยการ, งานจราจร, งานสืบสวน, งานป้องกันปราบปราม และรองผู้บังคับการที่รับผิดชอบงานดังกล่าว จำนวนทั้งสิ้น 600 นาย ดังนี้ สายงานอำนวยการ จำนวน 153 คน ระหว่างวันที่ 3-7 มีนาคม 2557 สายงานจราจร จำนวน 157 คน ระหว่างวันที่ 10-14 มีนาคม 2557 สายงานสืบสวน จำนวน 153 คน ระหว่างวันที่ 17-22 มีนาคม 2557 และสายงานป้องกันปราบปราม จำนวน 137 คน ระหว่างวันที่ 24-28 มีนาคม 2557 โดยการอบรมดังกล่าว สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ต้องนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในสายงานระดับสถานี เพื่อให้ข้าราชการตำรวจทุกคน เป็นตำรวจมืออาชีพที่ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

You must be logged in to post a comment Login