แลกเปลี่ยน

0
79

8.jpgบัณฑิต สิทธิหล่อ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดลำพูน และสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย ++ ร่วมมือในการจัดทำโครงการแลกเปลี่ยนพันธุ์พืชระหว่างศูนย์ฯ เพื่อนำไปจัดทำแปลงขยายพันธุ์ เป็นจุดเรียนรู้ เป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงานของเกษตรกร

แสดงความคิดเห็น