“วีระชัย” อดีตรอง ผวจ.อุตรดิตถ์ เดินสายกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ก่อนเข้ารับดำรงตำแหน่ง ผวจ.ลำพูน

0
551

2029587

เมื่อเวลา 12.30 น. ของวันที่ 1 ตุลาคม 2559 นายวีระชัย ภู่เพียงใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ และนางพรทิพย์ ภู่เพียงใจ รองนายกเหล่ากาชาดฯ ก่อนที่จะเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และนายกเหล่ากาชาดฯ ได้เดินทางกราบสักการะครูบาศรีวิชัย ณ อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย กราบสักการะพระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน/เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร กราบสักการะพระบรมธาตุหริภุญชัย วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร และกราบสักการะอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี  จนกระทั่งเวลา 13.29 น. ถึงจวนฯ โดยมี น.ส.ปาณี นาคะนาถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) องค์กรเอกชน สถาบันการศึกษา ฯลฯ ร่วมให้การต้อนรับ

2029584

ทั้งนี้ นายวีระชัยฯ มีกำหนดการเข้าปฎิบัติราชการตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ในวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2559 ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูน ภายหลังจาก พล.อ. อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.กระทรวงมหาดไทย นำบัญชีรายชื่อข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย ตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด ตำแหน่งรองอธิบดีกรมฯ ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด 24 ตำแหน่ง และผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ 3 ตำแหน่ง และย้ายสลับผู้ว่าฯ 3 ราย รวม 30 ตำแหน่ง โดย 27 ราย เป็นการแต่งตั้งเลื่อนเพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างเกษียณอายุราชการ และ 3 ราย ย้ายสลับพื้นที่เสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมตรี และ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(หน.คสช.)เป็นประธานประชุมและพิจารณาอุมัติฯ

นายวีระชัย ภู่เพียงใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์
อัตราเงินเดือน 74,320 บาท (เต็มขั้น) วัน เดือน ปี เกิด 13 ธันวาคม 2499

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง – ดำรงตำแหน่งนายอำเภอ ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2537
– ดำรงตำแหน่งนายอำเภอ ระดับ 9 ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2550
– ดำรงตำแหน่งปลัดจังหวัด (อำนวยการสูง) ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2554
– ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด (บริหารต้น) ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2556
ประวัติการศึกษา – ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
– นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
– รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การฝึกอบรมดูงาน – หลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ ๓๓ ปี ๒๕๓๕, หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 36 ปี 2540
– หลักสูตรฝ่ายอำนวยการ กองอาสารักษาดินแดน ชุดที่ 15 ปี 2550
– หลักสูตรเพิ่มสมรรถนะนายอำเภอ ( นายอำเภอระดับ 9) รุ่นที่ 1 ปี 2551
– หลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง (ก.พ.ร. 1)ประจำปี 2556

ประวัติรับราชการ
– นายอำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน, นายอำเภอโกรกพระ นายอำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์, นายอำเภอบ้านด่านลานหอย นายอำเภอศรีสัชนาลัย นายอำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย, นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
– ปลัดจังหวัดสุโขทัย (อำนวยการสูง) ,ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์ (อำนวยการสูง)
– รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์
ผลงานดีเด่น – ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2540
– ได้รับการคัดเลือกจากจังหวัดนครสวรรค์ และสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ให้เป็น “คนดี เมืองสี่แคว ประจำปี 2543” นับว่าเป็นข้าราชการปกครองคนแรกที่ได้รับการคัดเลือก
– ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ จาก 15 ชมรมของอำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ให้เป็น “บุคคลเกียรติยศของอำเภอหนองบัว ประจำปี 2548”
– นายอำเภอที่มีผลงานดีเด่น ระดับเขต เขต 2 ตามโครงการนายอำเภอของประชาชน ประจำปี 2552
– สำนักทะเบียนอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประจำปี 2553 ประเภทสำนักทะเบียนอำเภอ ที่มีจำนวนราษฎรตั้งแต่ 80,000 คน ขึ้นไป (นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์)
– กองร้อยอาสารักษาดินแดน จังหวัดอุตรดิตถ์ได้รับคัดเลือกเป็น กองร้อยอาสารักษาดินแดนดีเด่น ประจำปี 2555  (ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์)
– เป็นผู้ริเริ่มโครงการตักบาตรพระ 1,111 รูป เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ต่อเนื่องเป็นเวลา 5 ปี (ตั้งแต่ปี 2555-2559) เป็นการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชน ประชาชนทั่วไป เด็ก และเยาวชนในจังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดใกล้เคียง ได้ทำบุญ ตักบาตรพระ เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นประจำทุกปี
– เป็นประธานจัดหาทุนหุ้มทองเจดีย์วัดบรมธาตุทุ่งยั้ง ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ จนดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อเดือนพฤษภาคม 2559 (เงินบริจาค 10 ล้านบาท)
– เป็นผู้ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินโครงการบริหารจัดการฝังกลบขยะตกค้าง ตามนโยบายของรัฐบาล จนสามารถดำเนินการฝังกลบขยะ ปริมาณ 23,000 ตัน
ครบ 100% ได้ภายในเดือน ธันวาคม 2557
– เป็นประธานคณะทำงานสนับสนุนการดำเนินโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ เดิมมีปัญหาการร้องเรียนจากประชาชน จนโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุกขอให้จังหวัดเข้าร่วมในการแก้ไขปัญหา ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัด ได้มอบหมายให้เป็นประธานในการแก้ไขปัญหาโดยนำหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาเป็นแนวทางปฏิบัติ จนทำให้โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุกขับเคลื่อนไปได้ด้วยดี จนได้รับคำชมเชยจากคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา ติดตามและแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และ ขอให้ส่งรายงานผล “ผาจุกโมเดล” ให้คณะกรรมาธิการฯ เพื่อนำไปใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ในพื้นที่อื่น
– ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้มีการจัดตั้งกองทุนแม่เพิ่มขึ้นในทุก ๆ ปี โดยในปี 2559 มีจำนวน 618 หมู่บ้าน/ชุมชน จากหมู่บ้านทั้งสิ้น 644 หมู่บ้าน/ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 95.96 ถือว่ามีจำนวนมากที่สุดในประเทศ ทั้งในแง่จำนวนและสัดส่วน ปัจจุบันได้ดำเนินการเปิดบัญชีกองทุนฯ สำหรับส่วนที่เหลืออีก 27 หมู่บ้าน/ชุมชน ครบถ้วนแล้ว รอการประกาศเป็นกองทุนแม่ของแผ่นดิน จะทำให้จังหวัดอุตรดิตถ์มีกองทุนแม่ของแผ่นดินครบ 100% เป็นจังหวัดแรกของประเทศ
– ส่งเสริมและสนับสนุนงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณดี เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน ซึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับรางวัลการประกวดจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี ๒๕๕๙ ประเภทต้นแบบ 7 ชมรม มากที่สุด เป็นอันดับหนึ่งของประเทศ
– ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลที่มีผลงานระดับดีเด่นในการป้องกันยาเสพติด ด้านการพัฒนานโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2558 จากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(สนง.ป.ป.ส.)
– ได้รับโล่รางวัล และสร้อยคอทองคำพระราชทาน รองผู้ว่าราชการจังหวัด TO BENUMBER ONE จากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559

2029585

แสดงความคิดเห็น