คนบันเทิงเชียงใหม่ ได้ข้อสรุปแล้ว ที่วอร์มอัพ

0
74732

เชียงใหม่ เร่งทำความเข้าใจผู้ประการสถานบันเทิง ดำเนินการตามข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย ชี้เปิดบริการได้ตามความเหมาะสมimg_4504

เมื่อเวลา 19.00 น. วันที่ 17 ต.ค.59 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณภายในร้าน วอร์มอัพ (WARM UP) ถนนนิมมานเหมินทร์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ นายพันธวัสย์ กรรณกุลสุนทร นายกสมาคมนักดนตรีนักร้องนักแสดงจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายชัยยศ จินดารัตนะ กรรมการบริหารสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว จังหวัดเชียงใหม่ และ นายสันติ ปิติคาม ได้ร่วมกันจัดการแถลงข่าวร่วมกับทางผู้ประกอบการร้านอาหาร ภัตราคาร โรงแรม ตลอดจนนักดนตรี นักร้อง นักแสดง เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจและแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อประกอบอาชีพของแต่ละคนได้อย่างถูกต้องในช่วง 30 วันนี้ เพื่อให้ประชาชนได้ผ่านพ้นช่วงเวลาแห่งความเศร้าโศกอาลัยแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 อันเป็นที่รักยิ่งของทุกคนไปได้ด้วยกันอย่างราบรื่นเรียบร้อย

ภายหลังที่ทางกระทรวงมหาดไทยได้มีการออกหนังสือคำสั่งด่วน ที่ มท 0307.6 /ว 18189 ลงวันที่ 16 ต.ค.59 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติต่อสถานบริการในช่วงมีงานพระราชพิธีพระบรมศพ ถึงทางผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

โดยภายในหนังสือดังกล่าวระบุว่า อ้างถึง 1. โทรสารกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0201.3/ว 5908 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2559 และ 2. หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุดที่ มท 0307.4/ว 18188 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2559 ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดแนวทางปฎิบัติตามพระราชบัญญัติสถานบริการและพระราชบัญญัติการพนันในช่วงมีงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น กระทรวงมหาดไทยได้รับแจ้งจากศูนย์บัญชา การติดตามสถานการณ์ (คตส.) เกี่ยวกับการปฏิบัติต่อสถานบริการในพื้นที่จึงขอให้จังหวัดปฏิบัติดังนี้img_4502
1. กรณีการอนุมัติ อนุญาต จัดให้มีการเล่นการพนันยังให้งดเว้นการอนุมัติอนุญาตด้วยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่อ้างถึง 2

2. สถานบริการตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 และสถานประกอบการซึ่งมีลักษณะคล้ายสถานบริการนั้น ศูนย์บัญชาการติดตามสถานการณ์ (คตส.) อนุโลมให้สถานบริการสถานบันเทิงในอาคารปิด สามารถประกอบธุรกิจตามปกติได้ แต่ให้จังหวัดสั่งการให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจเน้นย้ำ ห้ามมิให้มีการเปิด-ปิด เกินเวลาตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนกวดขันมิให้มีการปล่อยปละละเลย ให้ผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ เข้าใช้บริการ และห้ามมิให้มีการแสดงลามก อนาจาร

3. กรณีการจัดงานเทศกาลประจำปีของจังหวัด งานกาชาด งานบุญกฐิน ผ้าป่า และ/หรือ กิจกรรมประกอบพิธีทางศาสนากิจนั้น ให้ดำเนินการได้ตามปกติ แต่ไม่ควรมีการแสดงดนตรีหรือการละเล่นประกอบ ในกรณีที่เป็นงานของส่วนบุคคลตามประเพณี เช่น งานมงคลสมรส งานบวช การแข่งขันกีฬาประเพณี ก็ยังสามารถดำเนินการไปได้ตามปกติ เพียงแต่ขอความร่วมมืองดเว้นการแสดงดนตรีและการละเล่น

4. กรณีการแสดงคอนเสิร์ตทุกชนิด ขอความร่วมมือให้งดหรือเลื่อนการแสดงไปก่อน

5. กระทรวงมหาดไทยขอเน้นย้ำให้จังหวัดกำชับพนักงานฝ่ายปกครอง ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ออกตรวจตรากำชับเกี่ยวกับ สิ่งอบายมุข สิ่งผิดกฎหมายอื่นๆ โดยให้ดำเนินการปราบปรามอย่างเคร่งครัด เช่น การค้าประเวณี โสเภณีเด็ก ยาเสพติด การใช้แรงงานเด็ก เป็นต้น
อนึ่ง ตามหนังสือที่สั่งการตามอ้างถึง 2 ซึ่งมีข้อความในย่อหน้าแรกว่า “ขอให้ทุกภาคส่วนงดจัดงานรื่นเริงเป็นเวลา 30 วัน นั้น หมายถึงให้งดเฉพาะของส่วนราชการเท่านั้น” สำหรับภาคส่วนอื่นๆให้ดำเนินการตามหนังสือสั่งการฉบับนี้ จึงเรียนมาเพื่อถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ลงชื่อ นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทยimg_4503
ทั้งนี้ ทางด้าน นายพันธวัสย์ กรรณกุลสุนทร นายกสมาคมนักดนตรีนักร้องนักแสดงจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำหรับการดำเนินการแถลงข่าวในวันนี้นั้นสืบเนื่องจากทางภาครัฐได้มีการชี้แจงมาให้กับผู้ประกอบการได้ปฏิบัติอย่างชัดเจน เพราะที่ผ่านมานั้นได้มีคำสั่งมาก็จริงแต่ยังมีความไม่ชัดเจนและยังมีบางส่วนที่เกิดความสงสัยว่าสามารถปฏิบัติได้หรือไม่ เนื่องจากว่าบริบทของแต่ละสถานประกอบการที่ไม่เหมือนกันหลายอย่าง ดังนั้นในวันนี้ทางกระทรวงมหาดไทยก็ไม่ได้นิ่งนอนใจและได้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางโซเชียลมีเดียจึงได้ทราบข้อมูล และมีการออกหนังสือในวันที่ 16 ต.ค.59 แจ้งมายังทุกจังหวัดทั่วประเทศให้พยายามทำความชี้แจงให้ประชาชนและผู้ประกอบการได้ดำเนินธุรกิจไปตามปกติ เพียงแต่ได้มีการขอความร่วมมือให้มีการดำเนินการอย่างเหมาะสม รวมทั้งให้มีการพิจารณากันเองว่าควรจะมีการดำเนินการอย่างไรที่เหมาะสม เพื่อที่จะได้ไม่มีกระแสหรือความวุ่นวายที่อาจส่งผลกระทบต่อประเทศได้ ขณะเดียวกันทางตนจึงมีหน้าที่ในการประสานงาน โดยทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบหมายให้ทางภาคเอกชน ซึ่งหากมีการชี้แจงกันเองจะเกิดความเข้าใจได้มากกว่า และทางตนก็ได้ทราบว่าทางภาครัฐก็มีเจตนาที่ดี ดังนั้นเพื่อลดช่องว่างในเรื่องการปฏิบัติที่ไม่ค่อยชัดเจนให้มันเกิดความชัดเจน เพื่อให้ทางผู้ประกอบการสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้
โดยในส่วนของการดำเนินการที่ชัดเจนนั้น คือ มีการห้ามงานรื่นเริงที่มีการจัดขึ้นเฉพาะการ เช่น คอนเสิร์ต หรือการจัดงานในที่สาธารณะ เช่น งานวัด เป็นต้น ซึ่งเป็นการจัดขึ้นในเชิงที่ไม่ได้เป็นธุรกิจที่มีการทำเป็นประจำก็ขอให้มีการเลื่อนการจัดออกไปเท่านั้น โดยกำหนดภายใน 30 วัน แล้วหลังจากผ่านพ้นกำหนด 30 วัน ก็สามารถทำได้

ขณะเดียวกันในส่วนของธุรกิจนั้นซึ่งส่วนใหญ่ทราบว่ายังไม่ค่อยมีความชัดเจน โดยเฉพาะในเรื่องของการเล่นดนตรี ที่อาจทำให้ภาพที่ปรากฎออกมานั้นกลายเป็นความรื่นเริง ที่มีการเต้นรำ หรือการแสดง ซึ่งในภาวะดังกล่าวทางกระแสสังคม รวมทั้งทางภาครัฐ จึงขอความร่วมมือให้มีการยกเว้นหรือไม่ทำให้ประเจิดประเจ้อมากเกินไป และทำให้เกิดความเหมาะสม แต่อย่างไรก็ตามในจุดนี้ทางภาครัฐก็ไม่ได้ห้ามเพียงแต่ขอความร่วมมืออย่าออกมาเล่นนอกร้านที่ส่อให้เห็นภาพว่ามีความสนุกสนานรื่นเริงในขณะที่ควรจะโศกเศร้าเท่านั้นimg_4505
นายกสมาคมนักดนตรีนักร้องนักแสดงจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า สำหรับในส่วนของนักดนตรีที่เล่นตามร้านอาหารนั้นพบว่ามีจำนวนเยอะมาก แต่การหยุดนั้นมีอยู่ 2 อย่าง จากที่ได้มีการชี้แจงกันนั้นจะได้เกิดความเข้าใจและปฏิบัติอย่างถุกต้อง เนื่องจากร้านค้านั้นเกรงว่าทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจะดำเนินการ เนื่องจากมีการดำเนินการที่ไม่ชัดเจน บางร้านอาจจะดำเนินการที่ถูกบ้าง ไม่ถูกบ้าง ดังนั้นเมื่อมีการข้อความร่วมมือมาก็ต้องทำการหยุด แต่เมื่อหยุดแล้วผู้ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือนักดนตรีที่ต้องหาเลี้ยงชีพทุกวัน ดังนั้นทางผู้ประกอบการก็ต้องพิจารณา ซึ่งเมื่อมีความชัดเจนในเรื่องการดำเนินการผ่อนผันดังกล่าวแล้วก็สามารถที่จะเปิดดำเนินการได้ อย่างเช่นพวกร้านอาหารนั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นดนตรีประเภท อคูสติก หรือ โฟล์คซอง ที่มีเครื่องดนตรี 2-3 ชิ้น ซึ่งคาดว่าไม่น่าจะกระทบกับข้อกำหนด และสามารถทำได้เพียงแต่อาจจะต้องลดจังหวะ หรือดูความเหมาะสมในเรื่องของเพลงที่จะเล่น ซึ่งอาจจะมีการหยิบยกเพลงพระราชนิพนธ์ มาเล่นเพื่อเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศและเพื่อการรำลึกถึงพ่อของแผ่นดินสลับกันไปซึ่งถือว่าไม่ผิดข้อบังคับดังกล่าว