ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ลั่นเดินหน้าขอคืนพื้นที่ บุกรุกลำน้ำปิงนำร่อง รัศมี 20 กิโลฯ ลั่นขุดลอกฯ เลิกใช้มาตรา 9 เอกชนแห้ว จี้เจ้าท่าดำเนินการเอง

0
12001


เชียงใหม่ถกคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกแม่น้ำปิงนัดแรก เพื่อหาแนวทางขุดลอกแม่น้ำปิง “ปวิณ” ฟันธงไม่เอาขุดลอกตามมาตรา 9 แบบเปิดให้เอกชนเข้าดำเนินการขุด โดยแลกเปลี่ยนดินทรายที่ขุดได้ไปทำประโยชน์ จี้ให้กรมเจ้าท่าจัดงบประมาณมาดำเนินการขุดลอกเอง พร้อมมีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 4 อำเภอ เพื่อดำเนินการเจรจาผู้บุกรุกในพื้นที่ตลอดแม่น้ำปิง ที่รังวัดเสร็จสิ้น 20 กิโลเมตร กำหนดเอาภาพถ่ายทางอากาศ ปี 2479 วางทาบพื้นที่ใดเกินดำเนินการขอคืนทั้งหมด

ที่ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลาง จ.เชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกแม่น้ำปิง เพื่อขุดขยายแม่น้ำปิงและป้องกันน้ำท่วมเมืองเชียงใหม่ ซึ่งเป็นการประชุม ครั้ง 1/2560 และเป็นการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการชุดนี้ หลังจากมีคำสั่ง จ.เชียงใหม่ แต่งตั้งเมื่อวันที่ 22 พ.ย.59 ที่ผ่านมา ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้มี ผอ.สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาเชียงใหม่ เป็นเลขานุการ

นายไฉน นาคทรัพย์ รักษาราชการแทน ผอ.สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาเชียงใหม่ หรือ รก.เจ้าท่าเชียง ใหม่ กล่าวรายงานที่ประชุมว่า ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับน้ำท่วมเมืองเชียงใหม่ที่ผ่านมา ซึ่งมีมติโดย รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมน ตรี เมื่อปี 2549 ว่า ปัญหาสำคัญที่ทำให้เกิดน้ำท่วมเมืองเชียงใหม่ คือการมีสิ่งกีดขวางลำน้ำ ทำให้การระบายน้ำไม่มีประสิทธิภาพ ที่ผ่านมามีการดำเนินการไปแล้วบางส่วน รวมทั้งมีการปรับเปลี่ยนคณะกรรมการไปแล้วหลายชุด เป้าหมายที่กำหนดไว้ คือแม่น้ำปิงมีพื้นที่รองรับน้ำที่มีความเร็วและสามารถรองรับน้ำท่วมได้ เมื่อมีมวลน้ำมาในปริมาณที่มากๆ ดั่งเช่นเมื่อปี 2548 ปี 2554 โดยกำหนดพื้นที่ของแม่น้ำปิงไว้ ที่ความกว้าง 90 เมตร ความลึกที่ 5 เมตร ประเด็นนี้เป็นแนวทางเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการ แต่การทำงานที่ผ่านมายังมีปัญหาและอุปสรรค มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหลายชุด มีการเปลี่ยนแปลงข้อสั่งการหลายเรื่อง ท้ายที่สุดมีมติว่าจะต้องมีการสอบแนวเขต

“ความคืบหน้าการรังวัดสอบเขตแม่น้ำปิง ตามที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2558 งบกลางรายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นให้แก่หน่วยงานของรัฐ ที่อยู่ในอำนาจของ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ในการรังวัดสอบเขตพื้นที่แม่น้ำปิง ระยะทาง 20 กิโลเมตร ตั้งแต่เหนือสะพานนวรัฐขึ้นไป 10 กิโลเมตร และท้ายสะพานนวรัฐลงมา อีก 10 กิโลเมตร โดยมีเป้าหมายที่ดินสองฝั่งแม่น้ำปิง เพื่อสำรวจการบุกรุกที่ชายตลิ่งแม่น้ำปิง

ซึ่งสำนักงานที่ดิน จ.เชียงใหม่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ แล้ว คงเหลือแปลงของตำรวจภูธรภาค 5 และโรงแรมเพชรงาม ที่ยังไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้ ในการสอบเขตได้ดำเนินการสอบแนวเขตเพิ่มเติมเป็นพิเศษ จำนวน 11 ราย เนื่องจากพบว่ามีการก่อสร้างเพิ่มเติม โดยได้ดำเนินการก่อนที่จะมีการรังวัดสอบเขต ในภาพรวมทั้ง 20 กิโลเมตร แต่ยังติดปัญหา 2 แปลงที่เป็นของหน่วยงานรัฐและเอกชน ตามที่ระบุไว้ข้างต้น ซึ่งจะต้องมีการดำเนินการต่อไป” รก.เจ้าท่าฯ แจง

“ประเด็นต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้นจึงเป็นที่มาของคำสั่ง จ.เชียงใหม่ ที่ 4668/2559 โดยที่ก่อนหน้านี้มีหลายคำสั่งมาก คำสั่งที่ว่านี้เป็นคำสั่งล่าสุด โดยมี ผวจ.เชียงใหม่ เป็นประธานกรรมการ และมี ผอ.สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเชียงใหม่เป็นเลขานุการ โดยมีกรรมการร่วมในคณะจำนวน 25 ท่าน พร้อมกับกำหนดอำนาจหน้าที่ไว้ว่า มีหน้าที่ในการเจรจาขอคืนพื้นที่ที่บุกรุกแม่น้ำปิง พิจารณาพื้นที่ที่เหลือจากการขุดลอกว่า จะดำเนินการอย่างไรในพื้นที่ดังกล่าว พิจารณากำหนดแนวทางในการขุดลอกแม่น้ำปิง และให้อำนาจในการแต่งตั้งคณะอนุกรรม การ ในการทำงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาขอคืนพื้นที่ที่บุกรุก เพื่อขุดขยายแม่น้ำปิง จ.เชียงใหม่” นายไฉน นาคทรัพย์ รก.เจ้าท่าฯกล่าว

ทั้งนี้ในที่ประชุมได้มีการพูดถึงการเจรจาขอคืนพื้นที่ ที่รุกล้ำแม่น้ำปิงในระยะทาง 20 กิโลเมตร ที่ทำการสำรวจรังวัดไว้แล้ว โดยมีแนวทางในการดำเนินการเจรจาขอคืนในพื้นที่ ที่มีปัญหาน้อยที่สุดก่อนเพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรมในการดำเนินการ เมื่อเจรจาได้คืนแล้วจะต้องดำเนินการขุดลอก หรือกันพื้นที่บริเวณดังกล่าวออกมาให้ชัดเจน ว่าเป็นที่ดินสาธารณะหรือเป็นแนวแม่น้ำปิง

ในประเด็นการขุดลอกแม่น้ำปิง นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผวจ.เชียงใหม่ แจงในที่ประชุมว่า แนวทางในการที่จะขุดลอกแม่น้ำปิงให้ได้ 90 เมตร ตลอดทั้งแม่น้ำปิงนั้นในทางปฏิบัติคงเป็นไปไม่ได้ เพราะแม่น้ำปิงเป็นแม่น้ำธรรมชาติ ตลอดทั้งสายมีความกว้างไม่เท่ากัน หลักการต้องเป็นไปตามธรรมชาติของแม่น้ำ บริเวณไหนแคบก็ให้เป็นไปตามนั้น ส่วนบริเวณไหนที่กว้างเกิน กว่า 90 เมตร ก็ขุดลอกเพียง 90 เมตร ซึ่งจะเหลือที่ดินบางส่วน ตรงนี้จะต้องมีการพูดคุยกันในชัดว่า เป็นอำนาจของหน่วยงานใดจะเข้าไปจัดการ ซึ่งเป็นประเด็นทางกฎหมายที่ต้องทำความเข้าใจเพื่อการจัดการที่ดินเป็นประโยชน์แก่รัฐมากที่สุด ทั้งนี้การขุดขยายจะต้องนำภาพถ่ายทางอากาศ ในปี 2479 เป็นเกณฑ์ในการขุด

“สำหรับการดำเนินการขุดลอก ก็ขอให้เป็นอำนาจหน้าที่ของทางกรมเจ้าท่า ที่จะหางบประมาณมาทำการขุดลอก การจะดำเนินการขุดลอกตามมาตรา 9 ไม่เอาในแนวทางนี้ จะต้องใช้งบประมาณของทางราชการมาดำเนินการขุดลอก จะไม่ใช้วิธีการแลกเปลี่ยนคือการให้เอกชนเข้าดำเนินการ แล้วแลกเปลี่ยนเอาดินทรายที่ขุดได้ไปทำประโยชน์ ขอให้เป็นหลักการเลยว่า จังหวัดเชียงใหม่จะไม่ดำเนินการตามวิธีการนี้ แนวทางที่จะดำเนินการคือเมื่อทำการเจรจาแล้วเสร็จ ให้กรมเจ้าท่าเข้าดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในการขุดลอก โดยงบประมาณของกรมเจ้าท่าให้แล้วเสร็จเท่านั้น” ผวจ.เชียงใหม่ กล่าว

ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกแม่น้ำปิง เพื่อขุดขยายแม่น้ำปิงและป้องกันน้ำท่วมเมืองเชียงใหม่ ได้มีมติให้การดำเนินการเจรจาโดยใช้ภาพถ่ายทางอากาศปี 2479 ทาบกับแนวแม่น้ำปิงในปัจจุบัน ซึ่งบริเวณใดเกินกว่าในภาพถ่ายทางอากาศ ก็ให้ดำเนินการเจรจาขอคืนพื้นที่ และให้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมา สำหรับการดำเนินการเจรจา จำนวน 4 ชุด ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการฯ อ.เมืองเชียงใหม่ อ.หางดง อ.แม่ริม และ อ.สารภี โดยให้ดำเนินการในพื้นที่หรือแปลงที่สามารถดำเนินการได้ง่ายก่อน เพื่อให้เป็นรูปธรรมและดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนครบตลอดทั้งแนวเขตที่ทำการรังวัดสอบเขตไว้ทั้ง 20 กิโลเมตร

Cr.ภาพ http://cendru.eng.cmu.ac.th/

แสดงความคิดเห็น