วิถีชีวิตชาวกระเหรี่ยง จังหวัดลำพูน

0
206

ประชาชนชาวกระเหรี่ยง ในจังหวัดลำพูน ได้แสดงอัตลักษณ์ วิถีชีวิต เพื่อให้เยาวชนและผู้สนใจได้ศึกษา และชมภูมิปัญญาด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว

วันนี้ ( 31 มกราคม 2560 ) ที่บริเวณอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัย เขตรอยต่อ อ.ลี้ จ.ลำพูน– อ.เถิน จ.ลำปาง ซึ่งลำพูนโดยคณะกรรมการอำนวยการเพื่อฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกระเหรี่ยง สำนักงานวัฒนธรรมฯ ร่วมกับ ทต.ดงดำ,อบจ., ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง จ.ลำพูน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดงาน “ สืบสานตำนานวิถีชีวิตชาวกระเหรี่ยง ประจำปี 2560 ” โดยมีนายมนัส อ่ำทอง รอง ผวจ.เป็นประธานเปิดงาน

ในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการ การแสดงวิถีชีวิตชนเผ่ากระเหรี่ยง , การสาธิตและการจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมชาวกระเหรี่ยงของแต่ละพื้นที่ ทั้ง 4 อำเภอ ,การแสดงศิลปวัฒนธรรมของชนเผ่ากระเหรี่ยง , การประกวดและการแข่งขันกีฬาชนเผ่ากระเหรี่ยง ได้แก่ การทอผ้า , การทำอาหารกระเหรี่ยง , การจักสาน , การกลิ้งครก , การวิ่งโก้งเก้ง , การเป่าลูกดอก , การยิงหน้าไม้ และการประกวดธิดาชาวกระเหรี่ยง

จ.ลำพูน มีชนเผ่ากระเหรี่ยงทั้ง 4 อำเภอ ได้แก่ อ.ลี้ อ.ทุ่งหัวช้าง อ.แม่ทา และ อ.บ้านโฮ่ง โดยสำนักงานวัฒนธรรมจ.ลำพูน ได้ตระหนักถึงการอนุรักษ์ และฟื้นฟูวิถีชีวิตประเพณีวัฒนธรรม ของชนเผ่ากระเหรี่ยง จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อเป็นการอนุรักษ์ และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีชนเผ่ากระเหรี่ยงให้คงอยู่สืบไป อีกทั้งเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนประเพณี และวัฒนธรรมวิถีชีวิตชาวกระเหรี่ยง ในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ประเพณี และวัฒน ธรรมของชนเผ่ากระเหรี่ยงให้เป็นที่รู้จัก อีกทั้งเพื่อให้ประชาชนและเยาวชนรุ่นหลังของชนเผ่ากระเหรี่ยง รวมถึงประ ชาชนทั่วไป ได้เรียนรู้ศึกษาวัฒนธรรม และวิถีชีวิตดั้งเดิม

ทางด้าน นายไพฑูรย์ รัตน์เลิศลบ วัฒนธรรม จ.ลำพูน กล่าวว่า รัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรม มีนโยบายในการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกระเหรี่ยง และได้มอบหมายให้จังหวัดที่มีชนเผ่าชาวกระเหรี่ยง ดำเนินงานโครงการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกระเหรี่ยงในด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านอัตลักษณ์ ชาติพันธุ์และวัฒนธรรม การจัดการทรัพยากร การศึกษา การสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม และจัดสรรงบประมาณให้จังหวัดดำเนินการ ตามโครงการเป็นประจำทุกปี .