ลำพูน จัดค่ายบำบัดพฤติกรรม ผู้เสพยาเสพติด

0
191

ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดลำพูน จัดค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน ประจำปี 2560 รุ่นที่ 1 เพื่อบำบัดพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด พร้อมทั้งอบรมทักษะอาชีพ และมีระบบติดตามช่วยเหลือ เพื่อให้ผู้ผ่านการบำบัดสามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคม ได้อย่างปกติ


ที่ วัดม่อนมะหินศิลาราม ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผวจ. เป็นประธานเปิดการอบรมค่ายบำบัดพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน ประจำปี 2560 รุ่นที่ 1 และโครงการการติดตามช่วยเหลือ และสร้างอาชีพ โดยมี ผู้เข้าร่วมรับการอบรม จำนวน 51 คน มีการอบรมระหว่าง วันที่ 28 มกราคม – 11 กุมภาพันธ์ 2560 รวมเวลา 15 วัน 14 คืน การอบรมครั้งนี้ มีการฝึกระเบียบวินัยให้ผู้เข้าร่วมการอบรม เพื่อบำบัดรักษา สามารถกลับมาดำรงชีวิตได้อย่างปกติ และไม่หวนกลับไปเสพยาเสพติดซ้ำ ซึ่งหัวหน้าส่วนราชการได้ให้กำลังใจผู้ที่เข้าค่ายบำบัด นอกจากนี้ยังมีการฝึกทักษอาชีพให้แก่ผู้เข้าบำบัดด้วย


ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ โรจนโสทร ปลัด จ.ลำพูน กล่าวว่า ศูนย์อำนวยการและกันและปราบปรามยาเสพติด ได้จัดโครงการ ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน จ.ลำพูน ประจำปี 2560 รุ่นที่ 1 และโครงการการติดตามช่วยเหลือ และสร้างอาชีพตามแนว ทางของรัฐบาล / คณะรักษาความสงบแห่งชาติ เกี่ยวกับการปฏิบัติต่อตัวผู้ต้องสงสัยว่า กระทำความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดเพื่อเข้าสู่การบำบัดฟื้นฟู และการดูแลผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู ในแผนงานที่ 2 การแก้ไขปัญหาผู้เสพ / ผู้ติดยาเสพติด ซึ่งรัฐบาลได้มุ่งเน้นการค้นหา และนำผู้เสพเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาด้วยความสมัครใจ โดยกระบวนการของชุมชน ประชาสังคม เพื่อให้ผู้ผ่านการบำบัด กลับไปเป็นกำลังหลักสำคัญ ในการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดไม่ให้เกิดขึ้นกับหมู่บ้าน / ชุมชน มีทักษะความรู้เพิ่มเติมในด้านการประกอบอาชีพ เพื่อเสริมสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว