สเต็มเซลล์ รักษาโรค ได้จริงหรือ !

0
56

หน่วยโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. จัดนิทรรศการและเสวนาวิชาการ ความรู้เกี่ยวกับโรคทางโลหิตวิทยา เรื่อง”สเต็มเซลล์ รักษาโรคได้จริงหรือ” เพื่อให้ความรู้เรื่องการรักษาโรคด้วยเซลล์ต้นกำเนิด เม็ดเลือดแก่ผู้ป่วยและประชาชนทั่วไป เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ระหว่างเวลา 13.00–15.00 น. ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ ฯ โดยมี ศ.คลินิก.พญ.บุญสม ชัยมงคล เป็นประธานในพิธี

อ.พญ.ลลิตา นรเศรษฐธาดา ผู้รับผิดชอบโครงการ หน.หน่วยโลหิตวิทยา เปิดเผยว่า หน่วยโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. ได้จัดนิทรรศการและเสวนาวิชาการขึ้นในครั้งนี้ เพื่อให้ความรู้เรื่องการรักษาโรคด้วยเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดแก่ผู้ป่วย และประชาชนทั่วไปนั้น เป็นการเสริมความรู้ การปฏิบัติตัวและการดูแลผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาด้วยเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากร ทางการแพทย์ และ ผู้ป่วย และญาติ ทำให้ผู้ป่วยมีกำลังใจในการเข้ารับการรักษา โดยการจัดตั้งศูนย์ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด คณะแพทย ศาสตร์ฯ

ประกอบด้วย หอผู้ป่วยปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด หน่วยกรองเก็บเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด และหน่วยเก็บรักษาเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดด้วยความเย็น ซึ่งได้เริ่มจัดตั้งโดยใช้เวลาหลายปี กระทั่งแล้วเสร็จ และเปิดให้บริการแก่ผู้ป่วยในปี พ.ศ. 2557 แต่เนื่องด้วยผู้ป่วยและประชาชนทั่วไป ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาโรคด้วยเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด จึงเห็นเป็นการดีที่จะจัดนิทรรศการและการเสวนา เรื่องการรักษาโรคด้วยเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด เพื่อผู้ป่วยและญาติรวมทั้งประชาชนทั่วไปได้รับความรู้ และความเข้าใจการรักษาโรคด้วยวิธีนี้ พร้อมทั้งแนะวิธีการปฏิบัติตัวขณะเข้ารับการรักษา และหลังรับการรักษา

ภายในงานประกอบไปด้วยเสวนาเรื่อง สเต็มเซลล์ คืออะไร มาจากไหน, สเต็มเซลล์ รักษาโรคอะไรได้บ้าง ,ถาม – ตอบ คำถามเกี่ยวกับสเต็มเซลล์ ,บอร์ดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับ สเต็มเซลล์และโรคทางโลหิตวิทยา อาทิ โลหิตจางธาลัสซีเมีย, มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดมัยอีโลมา, มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเรื้อรังแบบมัยอีลอยด์. มะเร็งต่อมน้ำเหลือง คู่มือสำหรับผู้ป่วยเกี่ยวกับโรคทางโลหิตวิทยา อาทิเช่น โลหิตจางธาลัสซีเมีย, มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดมัยอีโลมา, มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเรื้อรังแบบมัยอีลอยด์ มะเร็งต่อมน้ำเหลือง เป็นต้น