เยี่ยมชมแปลงเกษตรกรต้นแบบ จ.น่าน

0
18

น.สพ.อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมธีระ อนันต์วรปัญญา ปศุสัตว์เขต 5 และคณะเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ภายหลังรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เยี่ยมชมแปลงเกษตรกรต้นแบบและมอบปัจจัยการผลิตให้ชุมชนเกษตร บ้านห่างทางหลวง ต.ภูฟ้า อ.บ่อเกลือ จ.น่าน