อบรมส่งเสริมและพัฒนาเกษตรอินทรีย์

0
28

พรชัย เตจ๊ะ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ในหัวข้อเรื่องการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ตามโครงการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรรมตามแนวพระราชดำริ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2560 มีเกษตรผู้เข้าร่วมจำนวน 60 ราย ณ เทศบาลตำบลจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่